Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з питань мовознавства, перекладознавства, теорії і методики навчання іноземних мов.

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ISSN (print): 2413-5305

ISSN (online): 2410-9401

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ 19080-7870Р від 27.02.2009

Мови: українська, російська, англійська

Рік заснування: 2012

Кожний випуск збірника передається до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського й інших провідних бібліотек, освітніх та наукових установ України.

Індексація: журнал включено до наукометричної бази даних наукових публікацій РІНЦ, лінцензійна угода № 165-03/2015 від 23.03.2015, зареєстровано в міжнародних наукометричних та реферативних базах даних, світових бібліотечних репозиторіях, як-от: Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); GlobalImpact Factor; Index Copernicus.

Імпакт-фактор журналу:

ICV 2014: 59.45
Standardized Value: 6.16

Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20130.343
20140.454 3 корпус НУБіП УкраїниТом 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки


Обкладинка

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Шинкарук В.Д.

Особливості словотвірних категорій суб’єктивної оцінки

6

Фаріон І. Д.

До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. ХIХ – поч. ХХ ст.)

14

Харченко С. В.

Культура мови ‒ Ортологія ‒ Нормативістика

25

Амеліна С. М.

Переклад німецьких композитів у аграрному дискурсі

32

Добровольська О. Я.

Назви землеробів в англійській мові XI-XV ст.: етимологічний склад та різноаспектний узус

37

Балалаєва О. Ю.

Греко-латинські дублетні позначення частин рослини в сучасній ботанічній термінології

50

Вакулик І. І.

Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови

57

Гвоздяк О. М.

Динамічні процеси у складі германізмів українських говірок Закарпаття

64

Лонська Л. І.

Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі «Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка»)

74

Рум'янцева М.В.

Взаємозв'язок етнічної, концептуальної та мовної картин світу

82

Телеки М. М. Семенко І. В.

Епонімічні терміни як носії інформації про спеціальні знання

89

Пугачова А.В.

Фразеологізми як мовні одиниці у виступах американських політичних діячів і чинники, що впливають на їхній вибір

99

Глуховська Н. А.

Абревіатури та скорочення в сучасній англійській мові

105

Бешлей О. В.

Символічний зміст концепту молодість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

110

МОВОЗНАВСТВО. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Шинкарук Л. В.

Погляди та теорії Адама Сміта на категорію “Основний капітал”

116

Якимович Б. З.

Іван Франко – видатний вчений-гуманітарій, aрхітектор соборницької ідеї. Історіографічний аспект художньої та наукової спадщини

123

Василишин І. П.

Екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника

133

Кир’янчук Б. М.

Герменевтичне наповнення епістолярію Василя Стефаника

142

Микитюк О. Р.

Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова

152

Швець А. І.

Потуга, що володіє престолом світа (вітальна аксіологія й поетика новели Наталії Кобринської «Засуд»)

162

Шмега К.М.

Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей

171

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Бабенко О. В.

Творчі прийоми вдосконалення навичок аудіювання

182

Канівець O. M.

Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій

188

Капніна Г. І., Коротяева І. Б.

Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов

193

Максимчук В. С.

Формування комунікативних умінь та навичок на заняттях з німецької мови: досвід закордонних фахівців

201

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Бабенко О. В., Шостак Н.А.

Загальні аспекти методики викладання перекладу

209

Мінаков В. В., Загора Ю.В.

Екологічна лексика як об’єкт перекладу

214

Мінаков В. В., Защипась Б. С.

Загальна характеристика та структурні особливості речень при перекладі

220

Ольховська Н.С., Бабич У.Д.

Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання)

225

Ольховська Н.С., Худжіна Ю. В.

Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терміносистеми

232