Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з питань мовознавства, перекладознавства, теорії і методики навчання іноземних мов.

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

ISSN (print): 2413-5305

ISSN (online): 2410-9401

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ 19080-7870Р від 27.02.2009

Мови: українська, російська, англійська

Рік заснування: 2012

Кожний випуск збірника передається до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського й інших провідних бібліотек, освітніх та наукових установ України.

Індексація: журнал включено до наукометричної бази даних наукових публікацій РІНЦ, лінцензійна угода № 165-03/2015 від 23.03.2015, зареєстровано в міжнародних наукометричних та реферативних базах даних, світових бібліотечних репозиторіях, як-от: Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); GlobalImpact Factor; Index Copernicus.

Імпакт-фактор журналу:

ICV 2014: 59.45
Standardized Value: 6.16

Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20130.343
20140.454 3 корпус НУБіП УкраїниТом 245 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки


Обкладинка

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО
Шинкарук В.Д. Роль засобів вираження емоційно-оцінного значення у мовній тканині повісті І. Франка “Захар Беркут” 8
Завальнюк І.Я. Тропеїчність як засіб асиметрії змістових і виражальних характеристик мовних одиниць (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) 16
Литвиненко Н.П. Основні параметри класифікації фахового медичногодискурсу 25
Климентова О.В. Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту 32
Шабат-Савка С.Т. Типологічні вияви комунікативних інтенцій спонукання: змістовий обшир і засоби вербалізації 39
Бабченко Н.В. Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові 49
Вітрук Н.Л. Лексико-семантичні особливості односкладних речень репрезентації 56
Іванова О.В. Комп’ютерна лексикографія: проблеми та перспективи 62
Івахненко Т.П. Лексичні параметри туристського жаргону 67
Капніна Г.І. Німецькомовні вторинні кольороназви, мотивовані рослинними об’єктами 73
Личук М.І. Фразеологізовані схеми нечленованих речень: нерозкладнокомплексна специфіка, узагальнено-значеннєва диференціація 80
Личук С.В. Загальні назви “яру” в говірках Івано-Франківщини 88
Тепла О.М. Методи фоносемантичного дослідження власної назви 98
Христюк С.Б. Лексико-семантичні диференціації термінології міжнародного та дипломатичного дискурсу 104
Дядечко Л.А. Маркери експресивності сучасного рекламного дискурсу 112
Келічава А.Б. Функціонування метафори у текстах газети «День»: пошук продуктивних концептів 118
Сьоміна О.І. Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними у східноподільських говірках 124
Терефера А.С. Структурно-семантичне ускладнення речення однорідними другорядними членами в художній прозі І. Франка (на матеріалах художнього твору «Перехресні стежки») 130

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Шинкарук Л.В. Погляди Івана Франка на розвиток економічної думки західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст. 138
Вертій О.І. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та 
самоствердженні українців 147
Гребенюк Т.В. Категорія подієвості в оповідній структурі літературного твору: когнітивний аспект функціонування 156
Кіраль С.С. Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості 165
Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка 176
Корпанюк М. П. Національно-патріотичні проблеми в поетичних творах Тараса Шевченка 1845 року 182
Костриця Н.М. Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника 192
Поліщук В.Т. Іван Франко про візантизм і його впливи на українсько-руську літературу 197
Кир’янчук Б.М. Системна специфіка герменевтики в літературно-критичних концепціях Івана Франка 207
Вербицька Л.О. Рання лірика Івана Франка як натурфілософіяромантичного ідеалізму 216
Миронюк В.М. Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників «Покутської трійці» 224
Салюк Б.А. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» 230
Сахарова О.В. Драматургічний дискурс: поліфонічність смислів та полімножинність інтерпретацій 237
Прядко Ю.П. Творчість С. Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) 244
Петрів Х.В. Лінгвокогнітивна маркованість концепту «душа» (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) 251
Погонець Я.А. Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації 257
Ракітіна М.І. Генеза концепту «кохання» у філософському контексті функціонування 263

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Жукова Л.В., Зайцева М.Ю. Особливості терміносистеми аграрного дискурсу (в аспекті зіставлення української та німецької мов) 268
Поліщук О.С. Деякі проблеми перекладу ідіом (лінгвокультурологічний аспект) 274
Сидорук Г.І., Павленко А.Л. Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів) 278
Теплий І. М. «Зів’яле листя» І.Франка у перекладацькій перспективі (на матеріалі нових перекладів поезії «Так, ти одна моя правдивая любов...») 282

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Любашенко О. В. Навчальні стратегії комунікативної інтеракції 292
Бабенко О.В. Використання автентичних матеріалів під час навчання англійської мови 298
Вакулик І. І. Робота над термінологією і фахова мова 303
Балалаєва O. Ю. З історії становлення навчальної дисципліни «Латинська мова» на природничих факультетах 307

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ковальчук В.І. Рецензія на хрестоматію «Василь Шинкарук: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті» / Укладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В. – К.: Міленіум, 2016. – 794 с. 315

ЮВІЛЯРИ
Дубина М.І. Хай доля буде щедрою на добро! 318
Личук М.І. Багатогранна обдарованість Василя Дмитровича Шинкарука 320