# # ТРОПЕЇЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АСИМЕТРІЇ ЗМІСТОВИХ І ВИРАЖАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) | Завальнюк | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ТРОПЕЇЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АСИМЕТРІЇ ЗМІСТОВИХ І ВИРАЖАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет)

І.Я. Завальнюк

Анотація


У статті проаналізовано стилістично марковані заголовкові комплекси сучасних регіональних газет, що постали в мові преси шляхом метафоризації, метонімізації чи епітетизації. Принагідно окреслено чинники впливу на вибір певного типу структурування й семантичного наповнення заголовка тексту як компонента його зв’язності, а також основних засобів посилення емоціогенності газетного тексту. Встановлено, що активне використання на шпальтах сучасних газет Вінниччини заголовків тропеїзованого характеру спричинене актуалізацією тенденції до експресивізації мови української преси. Визначено, що тропеїчність слугує засобом асиметрії плану змісту й плану вираження мовних одиниць, сприяє найменуванню життєвих реалій за принципами зростання комунікативних потужностей слова й економії мовних засобів, гнучкості й різноманітності способів вираження актуалізованого автором змісту. Зʼясовано, що метафори в структурі заголовків сучасної регіональної преси використовують для конкретно-чуттєвого, стилістично конотованого висловлення думки, створення в газетному контексті виразного художнього образу. Найтиповішими є перенесення назв неістот на назви неістот, що засвідчує синонімію значень, взаємодію художнього й публіцистичного стилів. Простежено, що метонімічні заголовки, з огляду на свою компресію, згорнутість вираження думки, невимушеність, орозмовлюють газетний контекст і водночас найкраще, завдяки незвичності асиметрії змісту й засобу його вираження, зреалізовують стилістичну функцію впливу на читача. У складі заголовків сучасної регіональної преси виявлено й епітети, що слугують увиразнювачами явищ і предметів, надають їм стилістичних конотацій урочистості, інтимності, ніжності. За допомогою цих тропів журналісти виражають почуття, демонструють власний поетичний світ, оновлюють, відсвіжують газетний виклад, асоціативно-сконцентровано трансформуючи найтривіальнішу думку.

тропеїчність (тропеїзація); метафора, метонімія; епітет; заголовковий комплекс; сучасна регіональна преса


Ключові слова


тропеїчність (тропеїзація); метафора, метонімія; епітет; заголовковий комплекс; сучасна регіональна преса

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакало А. Заголовок друкованого ЗМІ: рекламний слоган / А. Бакало // Друкарство. − 2006. − № 5. − С. 36−39.

Белинская О. Е. Текстообразующая роль заголовка в формировании коммуникативной перспективы художественного текста / О. Е. Белинская // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1999. – Вип. 1. – С. 135–138.

Блисковский З. Д. Заголовок / З. Д. Блисковский // Газетные жанры. − М. : Наука, 1971. − С. 166−182.

Вомперский В. П. К изучению синтаксической структуры газетного заголовка / В. П. Вомперский // Искусство публицистики (проблемы теории и мастерства). – Алма-Ата, 1966. – С. 84–96.

Грушевський М. Поезія Олеся / Михайло Грушевський // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К. : Рось, 1994. – С. 61.

Завальнюк І.Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / І.Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.

Кравець Л. В. Динаміка концептуальної метафори в мові української поезії ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. …д-ра. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Кравець. – Інститут української мови. − К., 2012. – 36 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови: підруч. [для студ. філол. спец. вищих навч. заклад.] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

Мова сучасної масово-політичної інформації. – К.: Наук. думка, 1979. – 251 с.

Попов А. С. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие / А. С. Попов // Развитие синтаксиса современного русского языка. – М.: Наука, 1966. – С. 95–126.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика / [заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1973. – 588 с.

Тимошик М. С. Особливості редакторської підготовки окремих складових тексту: заголовки, цитати / М. С. Тимошик // Друкарство. − 2005. − № 2. – С. 42−48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017