# # НІМЕЦЬКОМОВНІ ВТОРИННІ КОЛЬОРОНАЗВИ, МОТИВОВАНІ РОСЛИННИМИ ОБ’ЄКТАМИ | Капніна | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

НІМЕЦЬКОМОВНІ ВТОРИННІ КОЛЬОРОНАЗВИ, МОТИВОВАНІ РОСЛИННИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Г.І. Капніна

Анотація


Ця наукова розвідка реалізована у рамках компаративних досліджень з семантики кольору в німецькій мові. Проведено ґрунтовний аналіз німецькомовних вторинних кольороназв, мотивованих рослинними об’єктами, а саме, вторинних кольоропозначень, утворених за асоціацією чи в результаті порівняння з овочами, фруктами, ягодами, рослинами та їх частинами. Визначено форми утворення німецьких вторинних кольороназв, мотивованих рослинними об’єктами.

 


Ключові слова


кольоронім; вторинна кольороназва; мотивовані кольоропозначення; німецька мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Василевич А. П. Цвет и названия цвета в русском языке / А. П. Василевич, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко / Под общ. ред. А. П. Василевича. ‒ М. : КомКнига, 2005. – 216 с.

Венкель Т. В. Синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській мові : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.04. «Германські мови» / Т. В. Венкель. – Львів, 2004. – 20 с.

Голубь Л. А. Сквозные мотивы языковой картины мира (на примере лексико-семантического поля «ЦВЕТ» в английском и русском языках) : автореф. дис. на соискание учён. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и соспоставительное языкознание» / Л. А. Голубь. –

Москва, 2006. – 24 с.

Іншаков А. Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві / А. Іншаков // Філологічні студії. Науковий вісник КНУ : зб. наук. праць / за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С.188–195.

Ковбасюк Л. А. Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04. «Германські мови» / Л.А. Ковбасюк. – К., 2004. – 22 с.

Кудря О. А. Лінгвокультурологічна складова семантики англійських та українських вторинних кольоропозначень / О. А. Кудря // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / редкол. В. І. Гончаров (відп. ред) та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 7. – С.175–183.

Купченко Л. М. Семантика кольорів в німецькій та українській картинах світу / Л. М. Курченко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2010. – № 29. – С.34–40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017