# # ЕПОНІМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ | ТЕЛЕКИ | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЕПОНІМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ

М. М. ТЕЛЕКИ, І. В. СЕМЕНКО

Анотація


У статті досліджуються епонімічні терміни, що функціонують у морфологічній та медичній клінічній термінології. Актуальність розвідки пов’язана з потребою висвітлення інформативної специфіки епонімічних термінів, їхньої здатності відображати спеціальні знання і інформацію, які використовуються у науково-професійній комунікації.

Мета розвідки – схарактеризувати епонімічні терміни як носії інформації про спеціальні знання і поняття на прикладі епонімічних термінів, компонентами яких є імена дослідників стародавньої і сучасної Греції, які вивчали будову людського організму та порушення його фізіологічних функцій; уточнити значення поняття «спеціальні знання».

У дослідженні з’ясовано, що епонімічні терміни є носіями інформації про спеціальні поняття і знання, які акумулюються, фіксуються і зберігаються протягом тривалого часу. Термінологічні словосполучення транслюють накопичені спеціальні знання як науково-професійний та соціально-пізнавальний досвід, опанований і примножений людством на різних етапах розвитку науково-професійної і суспільної думки. Отриманий результат співвідноситься з висновками інших лінгвістів про здатність епонімічних термінів нагромаджувати і зберігати спеціальні знання, слугувати джерелом спеціальної науково-професійної інформації.

Подальше вивчення епонімічних термінів із метафоризованими епонімами, які мають додатковий інформаційно-культурний компонент значення, сприятиме більш глибокому їхньому розумінню як мови науки для спеціальної сфери використання. 


Ключові слова


епонімічні терміни; інформативність терміна; носій інформації; спеціальні знання; спеціальні поняття; спеціальна сфера використання; професійно-наукове спілкування

Повний текст:

PDF

Посилання


Антропонимы и термины-эпонимы в свете межкультурной коммуникации [Електронний ресурс] / Е.М. Какзанова. // Образовательные технологи в виртуальном лингвокоммуникативном пространстве. Сб. науч. докл. Междунар. вирт. конф. по русистике, литературы и культуры 2-4 марта 2011. США, Вермонт, Мидлбери колледж – Армения, Ереван, ЕФ МЭСИ. – 2011. – С. 97-100. Режим доступа : http://www.russcomm.ru/rca_biblio/k/ kakzanova4.pdf

Большой медицинский словарь. [Електронний ресурс] – 2000. Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/

Величкова, С. М. Эпонимы в терминологии медицины : на материале немецкого языка [Текст] / С.М. Величкова ; НИУ БелГУ // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур : междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 2012 : сб. науч. ст. / под ред. И.Б. Игнатовой. – Белгород, 2012. – Вып.7, ч.1. – С. 25-30.

Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация [Текст] : автореф. дис. ... докт. филол. наук: − 10.02.04 – германские языки // [Электронный ресурс] / Майя Никитична Володина. – Москва. – 1998. – 50 с. ил РГБ ОД 71:99-10/19. Режим доступа: http://www. dissercat.com /content/ kognitivno-informatsionnaya-priroda-termina-i-terminologicheskaya-nominatiya

Гончаров, Н.И. Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии [Текст] / Н. И. Гончаров; под ред. проф. И. А. Петровой. – науч. изд. — Волгоград: Издатель, 2009. – 504 с.: ил.

Григорьева, О. Информативность как проявление системной организации научной терминологии [Текст]/ Ольга Григорьева / Філологічні науки. Збірник Полтавського нац. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. – Полтава. – 2010. – Вип. №3(6) – С. 98-101.

Дзюба, М. Диференціація епонімічних термінів і номенів [Текст]/ Майя Дзюба // Проблеми української термінології. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – № 676. – С. 15-18.

Дзюба, М.М. Епоніми в українській науковій термінології[Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: − 10.02.01 – українська мова. / Майя Миколаївна Дзюба. − Луцьк. – 2011. – 22 с.

Дзюба, М.М. Епонімічні терміни як інтернаціональні мовні знаки [Текст]/ М. М. Дзюба // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 72-75.

Ілюстрований медичний словник Дорланда: Англ.-укр. іл. слов. : (Більш 2 300 000 сл.) [Текст] : у 2-х т. : Пер. з англ. ) [Гол. ред. : П. Джуль, Б. Зіменковський]. – 2-е укр. вид. – Л. : Наутілус, 2002. – 2688 с.

Какзанова, Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности научного дискурса (на материале математических и медицинских терминов-эпонимов) [Text]: автореф. дис… д-ра филол. наук // [Электронный ресурс] / Евгения Михайловна Какзанова. – М., ИЯз РАН, 2011. – Режим доступа: http://www. dissercat.com /content/ lingvokognitivnye-i-kulturologicheskie-osobennosti-nauchnogo-diskursa-na-materiale-matematic

Какзанова, Е.М. Роль терминов в прикладной лингвистике: лексикографическая фиксация терминов-эпонимов [Текст]/ Е.М. Какзанова // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований. Междунар. науч.-практ. конф. 25-26 марта 2011 года. – Пенза-Москва-Решт : Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. – С. 265-269.

Кузовкова И.В. Термин – единица языкового и специального знания [Текст]/ И.В. Кузовкова // Филология и искуствоведение. Ученые записки Росс. гос. соц. ун-та. – №6. – 2009. – С. 210-216. Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/termin-edinitsa-yazykovogo-i-spetsialnogo-znaniya

Куликова, В.Г. Труднощі перекладу французьких медичних термінів-епонімів: культурологічний аспект [Елетронний ресурс]. / В.Г. Куликова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 58. – С. 260-262. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_ 2015_58_100

Семисюк, А. М. Текстовий діапазон функціонування пропріальної лексики у німецькому медичному дискурсі «мова для спеціальних цілей» [Текст] / А.М. Семисюк. / Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – Спільний укр.-рум. журнал. Серія (Філологічні науки) / редколегія Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Моісей. – Чернівці – Сучава : БДМУ, 2014. – №3 (3) – С. 70-75.

Сингаївська, Г.В. Епонiмiчнi найменування в іспанськiй медичній термiнологiї [Текст]/ Г.В. Сингаївська / Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 23. – 2013. – С. 364-373.

Татаренко, Т.Д., О необходимости существования эпонимов в медицинской терминологии / Т.Д.Татаренко, А.А.Токпанова, Е.К. Лисариди // Межднар. журнал прикладн. и фундам. иссл. – 2015. – № 12-6. – С. 1140-1141. Режим доступа : URL: http://applied-research. ru/ru/article/view? id=8101 (дата обращения: 18.04.2016).

Шинкарук, В. Д. Lingua latina. Посібник для самостійної роботи з латинської мови: медична термінологія [Текст] /В.Д.Шинкарук. – Чернівці: Рута, 1999. – 118с.

Шульгіна, В. І. Інформативність як лінгвістична категорія (категорійний статус інформативності) [Текст] / Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст./ відп. ред. В.А. Зарва. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ. – С. 7-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017