# # МОТИВАЦІЙНЕ І СЛОВОТВІРНЕ ВИРАЖЕННЯ СУФІКСАЦІЇ ВІДІМЕННИХ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XIV – XVII СТ. | Кочерга | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

МОТИВАЦІЙНЕ І СЛОВОТВІРНЕ ВИРАЖЕННЯ СУФІКСАЦІЇ ВІДІМЕННИХ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XIV – XVII СТ.

Г В Кочерга

Анотація


У статті з’ясовано когнітивне дослідження відіменних дієслівних одиниць, що дозволяє виявити специфіку відмінностей між мовами, і віддзеркалює особливості у сприйнятті їх носіями навколишнього світу. Історичній суфіксальній семантиці належить якнайважливіша роль у номінативному процесі, що віддзеркалює особливості людського світосприйняття, специфіку культурно-історичного досвіду мовних контактів східнослов’янських етносів у писемних пам’ятках XIV – XVII ст. Аспекти когнітивної концепції словотворчої мотивації узагальнені О. Селівановою. Дослідниця підкреслює, що однією з актуальних проблем сучасного словотвору та теорії номінації є дослідження мотиваційних механізмів, що на вербальному рівні виявляються у структурно-семантичних зв’язках між похідними та твірними одиницями мовної системи, а на когнітивному рівні є способом мовної репрезентації концептуальних реляцій синергетичної системи етносвідомості.Типологізацію мотиваційних зв’язків відіменних дієслівних одиниць у східнослов’янських пам’ятках XIV – XVII ст. установлюємо відповідно до статусу концептуального фрагмента, обраного мотиваційною базою, що й визначає постановку проблеми.

Ключові слова


когнітивна концепція; ономасіологічний аналіз; семантика; суфіксація; ментальність; словотворча мотивація; історична деривація; відіменні дієслова

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенвенист, Э. Индоевропейское именное словообразование [Текст] / Э. Бенвенист / [Перевод с франц. Н.Д. Андреева]. – Изд-во: Иностран. литерат. – М., 1955. – С. 13.

Русанівський, В.М. Структура українського дієслова [Текст] / В.М. Русанівський. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 90.

Ерофеева, И.В. Именное словообразование в языке русских летописей [Текст]: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01 / И. В. Ерофеева. – Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2010.– 20 с.

Кубрякова , Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова [Текст] / Е.C. Кубрякова – М.: Наука, 1981. – С. 3.

Мельничук, О.С. Методологічні проблеми аналізу співвідношень ідеального і матеріального в сфері мови / О.С. Мельничук // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 10.

Петрухина, Е.В. Когнитивные аспекты изучения производного слова в славянских языках [Електронний ресурс] / Е.В. Петрухина.–Режим доступу: http://www.seelrc.org/glossos/issues/3/petrukhina.pdf.

Потебня, А.А. Эстетика и поэтика [Текст] / А.А. Потебня. – Москва: «Искусство», 1976. – 614 с.

Потебнянські читання [Текст]: зб. наук. пр. / Ін-тут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УССР. – Київ «Наукова думка», 1981. – 183 с.

Словотвір сучасної української літературної мови [Текст]. – К.: Наукова думка, 1979. – 406 с.

Селиванова, Е.А. Когнитивная ономасиология (монография) [Текст] / Е.А. Селиванова – К.: Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

Селіванова, О.О. Когнітивна концепція словотворчої мотивації / О.О. Селіванова [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://selivanova.net›downloads/Cognityvna concepcia...pdf

Хохлачева, В.Н. К истории отглагольного словообразования существительных в русском литературном языке нового времени [Текст] / В.Н. Хохлачева. – М.: Наука, 1963. – 152 с.

Dokulil, М. Ke koncepcii porovnavaci charakteristiky slovanskych jazykи v oblast «tvoreni slov» [Text] / М. Dokulil // Slovo a slovesnost. – 1963. – № 24. – S. 85 – 91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences