# # МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ | Пастернак | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Т А Пастернак

Анотація


У статті розглянуто спонукальний дискурс як джерело для виявлення механізмів успішної комунікації між учасниками процесу навчання. Встановлено конститутивні характеристики інструкції як спонукального дискурсу. Проаналізовано зразки інструкцій до виконання вправ у ракурсі інференційно-прагматичної методики аналізу дискурсу.


Ключові слова


процес навчання; спонукальний дискурс; інструкція; інференційно-прагматична методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Вецкур, Т. А. Секвенційний характер інструктивного повчального дискурсу (на матеріалі англійської мови) [Текст] / Т. А. Вецкур // Нова філологія. – 2011. – № 44. – С. 23-28.

Голощук, С. Л. Когнітивно-комунікативні особливості спонукального дискурсу [Текст] / С. Л. Голощук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – Львів, 2007. – № 586. – С. 56-59.

Голощук С. Л. Лінгвопрагматичні особливості спонукального дискурсу в англомовній прозі (на матеріалі художніх творів другої половини XX ст.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. Л. Голощук. – Львів, 2011. – 20 c.

Гуманова Ю. Л. Just English. Английский для юристов: Учебное пособие [Текст] / Ю.Л.Гуманова В.А.Королева М.Л.Свешникова Е.В.Тихомирова; Под ред. Т.Н.Шишкиной. – М.: Гуманитарное знание, ТЕИС, 1998. – 198 с.

Канащук, С. А. Инструктивный дискурс IT корпораций: социолингвистический аспект [Текст]: дис… канд. филол. наук. 10.02.01 / С. А. Канащук – Томск, 2012. – 227 с.

Кондрашкина, Е. Ю. Прагмалингвистическая характеристика инструкции на материале русского и сербского языков [Текст] / Е. Ю. Кондрашкина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – Ч. I. – № 9 (51). – C. 85-91.

Кравченко, Н. К. Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель) [Текст] / Н. К. Кравченко, Т. А. Пастернак // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, 2016. – Вип. 8. – С. 40-43.

Кравченко, Н. К. Дискурс и дискурс-анализ: краткая энциклопедия [Текст] / Н. К. Кравченко – Киев: «Интерсервис». – 2017. – 286 с.

Мощанская, Е. Ю. Инструкция по эксплуатации как жанр директивного дискурса: предпереводческий анализ [Текст] / Е. Ю. Мощанская, А. С. Киндеркнехт // Филологические науки. Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2013. – Ч. I. – № 7 (25). – C. 134-137.

Назмєєва, Н. А. Методичний дискурс як лінгвістичний феномен у сучасній дискурсивній парадигмі [Текст] / Н. А. Назмєєва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2011. Вип. 20. – С. 150-155.

Нарушевич-Васильєва, О. В. Засоби вираження функції прохання ФСП спонукальності (на матеріалі текстів художнього стилю) [Текст] / О. В. Нарушевич-Васильєва // Записки з українського мовознавства. – Одеса: Астропринт, 1999. – Вип. 8. – С. 86 – 94.

Носова, Л. Н. Коммуникативно-прагматический потенциал инструкции по применению лекарственных средств в фармацевтическом дискурсе [Текст]: автореф. дис… канд. филол. наук. 10.02.19 / Л. Н. Носова – Москва, 2013. – 24 с.

Пастернак, Т. А. Інтенсифікація процесу вивчення іноземних мов [Текст] / Т. А. Пастернак // зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 лютого 2016 р. – Київ: Міленіум, 2016. – С. 181-182.

Формановская, Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения [Текст] / Н. И. Формановская. – Москва: Институт русского языка им. А.С. Пушкина, 1998. – 293 с.

Франко, О. Б. Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.) [Текст]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. Б. Франко. – Київ, 2007. – 19 c.

Харченко, С. В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень [Текст] / С. В. Харченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки». – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 215, Ч.1. – С. 33‒39.

Шинкарук, В.Д. Дискурсивне висловлювання як функціонально-мовленнєва одиниця [Текст]/ В.Д. Шинкарук // Збірник “Структура та семантика мовних одиниць у функціональному аспекті”. – Чернівці: ЧДУ, 1996. – С.180-192.

Шутова, О. О. Повчальний дискурс: комунікативно-прагматичні та жанрові особливості (на матеріалі українських, російських, англійських та французьких фольклорних дидактичних текстів) [Текст]: автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. О. Шутова. – Донецьк, 2011. – 20 c.

Grice, H. P. Logic and conversation / H. P. Grice. // Syntax and semantics. – NY: Academic Press, 1975. – V. 3 – P. 41-58.

Grice, H. P. Studies in the way of words. / H. P. Grice. – Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1989. – Essays 1-7, 14, 18; Retrospective Epilogue – 406 p.

Sperber, D. Relevance: Communication and Cognition. / D. Sperber, D. Wilson – 2nd ed. – Oxford: Cambridge MA, 1995. – 203 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences