# # ЛАТИНСЬКІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ | Телеки | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛАТИНСЬКІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

М М Телеки

Анотація


Словотвірна специфіка міжкомпонентних відношень, типи творення, оформлення і різноманіття морфологічних структур латинських композитних прикметників, що функціонують у сучасній медичній термінології, визначили і обумовили актуальність розвідки.

У результаті дослідження схарактеризовано латинські композитні прикметники, утворені способами чистого основоскладання та словоскладання, ускладненого суфіксацією. Зазначено, що в однослівній лексичній одиниці останній компонент є опорним прикметником, який зачисляє її у відповідний граматичний клас і оформляє слово у граматичному відношенні. На фонетичному рівні композитні прикметники є складними словами, основний наголос яких фіксується на останньому компоненті утвореного слова. Виявлено словотвірні типи композитних прикметників, з’ясовано продуктивність типів, уточнено зв’язки між компонентами. Зауважено, що у середині словотвірних процесів прикметника з’являються нові словотворчі одиниці, названі терміноелементами. З’ясовано, що специфіка утворення складних прикметників медичної термінології полягає у змішуванні латинських і грецьких терміноелементів.

Розвідка підтверджує висновки дослідників про те, що словотвір складних прикметників у латинській мові є явищем, характерним для сучасних процесів творення композитних прикметників, що функціонують у медичній термінології.

Особливості словотвору складних прикметників на основі поєднання кількох слів або словоформ в одному складному слові – ще один напрямок вивчення частиномовної природи латинського прикметника.


Ключові слова


словотвір; композитні прикметники; основоскладання; словоскладання; словотвірний тип; терміноелемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець, І.Р. Теоретичні засади категорійної граматики української мови [Текст] / І.Р. Вихованець // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського : 3б. наук. праць. Серія: філологія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 3-6.

Горбач, О. Словоскладання як інноваційне явище сучасної лінгвістики [Текст] / О. Горбач // The international academic congress «Еuropean research area: status, problems and prospects» 01-02 September. – Riga, LSA, 2016 – С.105-107.

Дударова, Л.М. Словообразовательный тип как единица классификации производных слов [Текст] / Л.М. Дударова // Фундаментальные исследования. – Москва : Изд-во РАЕН, 2015, № 2. – С.429-432.

Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов [Текст] / Т.В. Жеребило // Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.

Иваненко, Н.В. Модели словосложения в латинском языке [Текст] / Н.В. Иваненко Н.В. // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 69-ой научной сессии сотрудников университета. 29-30 января 2014 года. – Витебск : УО “Витебский государственный медицинский университет”, 2014. – С. 396-397.

Кочерган, М.П. Загальне мовознавство: Підручник. [Текст] / М.П. Кочерган // Видання 2-ге, виправлене і доповнене: – Київ: Видавничий центр «Академія», 2006. – 464 с. (Альма-матер).

Кульчицький, В.І. Особливі випадки словоскладання та їх номінативні властивості (на матеріалі німецької мови) [Текст] / В.І. Кульчицький // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. Праць. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2010. – №32. – С. 354-360.

Новодранова, В. Ф. Латинские основы медицинской терминологии: (именное словообразование) [Текст] : дис. на соискание уч. степени докт. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» // [Электронный ресурс] / Валентина Федоровна Новодранова. – Москва : Ин-т языкознания, 1990. – 501 с. http://www.dissercat.com/content/latinskie-osnovy-meditsinskoi-terminologii-imennoe-slovoobrazovanie

Радомська, Л. А. Семантичні відношення в термінологічних іменниках-юкстапозитах [Текст] : / Л. А. Радомська, Л. Є. Азарова // Монографія. – Вінниця, 2016. – 196 с.

Третьякова, К.В. Дериваційні моделі іменників-композитів латинської мови [Текст] / К.В. Третьякова // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Том 24 (63), №4. Часть 2. – С.61-64.

Українсько-російсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А-Я [yкладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко]. − Киев : ВСВ «Медицина», 2015. – 968 с.

Харчіладзе, Д. В. Формально-семантичні особливості композитів vn-структури у сучасній італійській мові [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук. : Спеціальність 10.02.05 – романські мови / Д. В. Харчіладзе. – Киев: Киевский ун-т имени Тараса Шевченко, 1999. – 25 с. http://referatus.com.ua/download/ disertaciyi-avtoreferati/ formalno-semantichni-osoblivosti-kompozitiv-vn-str/

Шинкарук, В.Д. Латинська мова для юристів [Текст] = Lingua Latina iuridicialis : підручник / В. Д. Шинкарук. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 576 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences