# # ПРАВОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ УПОРЯДКУВАННЯ | Шестакова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПРАВОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ УПОРЯДКУВАННЯ

С О Шестакова

Анотація


У статті розглядається проблема критеріїв уніфікації сучасної української правової термінології та її упорядкування. Актуальність статті зумовлена пожвавленим інтересом до лексичних, граматичних та прагматичних аспектів вивчення лексикології і термінології зокрема. Мета роботи – проаналізувати та дати оцінку уніфікації української правової термінології на сучасному етапі. У статті проаналізовано основні дослідження останнього часу, присвячені уніфікації та стандартизації сучасної правової термінології в українській мові. Відзначено, що проблема недостатнього дослідження мови законодавства полягає в тому, що вітчизняні законодавці не повною мірою послуговуються правовою термінологією, а мовознавці недостатньо досліджують проблеми мови законодавства як особливого функціонального стилю української літературної мови. Також виокремлено два етапи уніфікації української правової термінології. На підготовчому етапі відбувається вибірка термінів, що підлягають уніфікації. Зазвичай вибірку отримують шляхом аналізу актуальних нормативно-правових актів. Під час другого етапу необхідно здійснити облік всіх україномовних позначень певної правової реалії. Важливим також є усунення архаїзмів та лексичних одиниць, які знаходяться поза нормативною базою мови, а саме сленгу, арго, вульгаризмів тощо. На останньому, фінальному етапі уніфікації української правової термінології аналізуємо терміни, які залишились у вибірці з позиції стійкості їх вживання у законодавчих та нормативно-правових актах. Перспектива подальших досліджень полягає в аналізі розвитку лінгвістичних досліджень у зазначеній галузі.


Ключові слова


термін; термінологічна система; уніфікація; правова термінологія; юридичний термін; упорядкування термінології; етапи уніфікації; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко, В. П. Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии [Текст] / В. П. Даниленко, Л. И. Скворцов // Вопросы языкознания. – 1981. – № 1. – С. 7–16.

Казьмин, И. Ф. Унификация и стандартизация юридических терминов [Текст] / И. Ф. Казьмин, Е. А. Прянишников, Е. М. Сморгунова // Язык закона. – М. : Юридическая литература, 1990.

Карпинская, Е. В. Унификация, стандартизация, кодификация терминов. Понятие о гармонизации терминов и терминосистем [Текст] / Е. В. Карпинская. – М. : НОРМА, 2003. – С. 207-213.

Крыжановская, А. В. Сопоставительное исследование терминологии современных русского и украинского языков: проблемы унификации и интеграции [Текст] / А. В. Крыжановская. – К. : Наукова думка, 1985. – 202 с.

Магомедов, С. К. Унификация терминологии нормативных правовых актов Российской Федерации [Текст] : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. К. Магомедов. – М., 2004. – 154 с.

Пиголкин, А. С. Язык советского закона и юридическая терминология [Текст] / А. С. Пиголкин // Правоведение – 1968. – № 5. – С. 45-51.

Рахманина, Т. Н. Вопросы унификации терминологии нормативно-правовых актов (по материалам Свода законов СССР) [Текст] / Т. Н. Рахманина // Проблемы совершенствования советского законодательства. – М. : ВНИИСЗ, 1986. – Т. 34. – С. 23-33.

Туранин, В. Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии [Текст] / В.Ю.Туранин // Журнал российского права. – 2002. – № 11. – С. 46-48.

Фомина, Л. Ю. Унификация нормативной правовой терминологии [Текст] : дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л. Ю. Фомина. – Саранск, 2006. – 187 с.

Фомина, Л. Ю. Значение унификации нормативной правовой терминологии для профилактики конфликтов в правовой сфере [Текст] / Л. Ю. Фомина , М. М. Васягина // Вестник Мордовского университета. – 2006. – №1. – С. 134-143.

Цыбульник, Ю. В. Терминологические недостатки предпринимательского законодательства: причины и способы преодоления [Електронний ресурс] / Ю. В. Цыбульник // Безопасность бизнеса – 2012. – №1. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences