# # ADVERTISING IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE UKRAINIAN SOCIETY | Дядечко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ADVERTISING IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE UKRAINIAN SOCIETY

Л А Дядечко

Анотація


This scientific article presents the data obtained as a result of socio-linguistic studies, which were directed on the determination of  the peculiarities dealing with advertisement influence on verbal tastes of the modern Ukrainian society communicants. The trends, which have been formed in the senses of the Ukrainian speech carriers under the influence of the advertisement, are revealed. The conclusions are made as follows:  at the early of the XXI – st century the advertisement has become a loaded indicator of  social processes occurred in the modern society and  national communicative culture component.


Ключові слова


advertising; advertising texts; verbal tastes; psychological impact; mass consciousness

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodryyyar, Zh.(1999) Systema veshchey: per. s frants / Zhan Bodryyar [System of things]. – M.: Rudomyno. – 236 s.

Dyadechko, L. A. (2016)Vplyv reklamy na verbalʹni smaky ukrayintsiv / L. A. Dyadechko [Flooding with advertisements for verbal greasings of Ukrainians] // Sotsialʹni komunikatsiyi: teoriya i praktyka : nauk. zhurnal [nauk. i lit. red. H. YA. Kholod, O. M. Kholod]. – T. 3. – K. – S. 53 – 57.

Dyadechko, L. A. (2016)Markery ekspresyvnosti suchasnoho reklamnoho dyskursu / L. A. Dyadechko [Markers expressive contemporary advertising discourse ] // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. – K.:

Milenium. – Seriya «Filolohichni nauky». – 245. – S. 112 – 118.

Zyrka, V.V. (2005)Yazykovaya paradyhma manypulyatyvnoy yhry v reklame: dyss. na soyskanye uchen. stepeny dok. filol. nauk: spets. 10.02.02 «Russkyy yazyk» [Language paradigm of manipulative game in advertising ] / Zyrka Vera Vasylʹevna. – Dnepropetrovsk. – 450 s.

Kara-Murza, S. H.(2003) Manypulyatsyya soznanyem [Manipulation of consciousness] / S. H. Kara-Murza. – M.: Éksmo. – 832 s.

Karpenko, O.(2007) Troyansʹki koni telereklamy: Movni manipulyatsiyi. [Trojan horses commercials: Language manipulation] / Olena Karpenko. – K.: Smoloskyp. – 114 s.

Kovalevsʹka T.YU. Asotsiatyvnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi reklamnoyi leksyky [Associative Dictionary Ukrainian advertising vocabulary] / uporyad.: T.YU. Kovalevsʹka, H.D. Solohub, O.V. Stavchenko / [vidp. red. YU.O. Karpenko]. – Odesa: Astroprynt, 2001. – 116 s.

Lebedev-Lyubymov, A. N.(2003) Psykholohyya reklamy [Psychology of advertising] / A. N. Lebedev-Lyubymov. – SPb: Pyter. – 368 s.

Medvedeva, E.V. (2008) Reklamnaya kommunykatsyya: monohrafyya [Advertising communication: monograph] / E. V. Medvedeva. – M.: Yzdatelʹstvo LKY. – 280 s.

Plessy, É.(2007) Psykholohyya reklamnoho vlyyanyya. Kak éffektyvno vozdeystvovatʹ na potrebytelya [Psychology of advertising influence. How to effectively influence the consumer] / Éryk dyu Plessy. / Per. s anhl. pod red. L. Bohomolovoy. – SPb.: Pyter. – 272 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences