# # СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДУ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ | Бабенко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДУ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

О В Бабенко, Н А Шостак

Анотація


Статтю присвячено вивченню та аналізу поняття «синергетика», а також можливостям застосування синергетичного підходу при вивченні процесу перекладу. Розглянуто основні характеристики синергетичного підходу та описано процес перекладу з точки зору синергетики. Досліджено процес флуктуації не тільки на рівні семантичних й лексичних одиниць, а й на рівні тексту.

Наведено, що синергетична системність процесу перекладу полягає в індивідуальному розшифруванні перекладачами чужомовної інформації та в досягненні однакової мети − створення адекватного перекладу.


Ключові слова


синергетика; синергетична система; атрактор в перекладі; точки біфуркації; зони флуктуації; лігнвосинергетичний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко, О. В. Лінгвосинергетичний ракурс дослідження англійської мови: діахронічний аспект [Текст] / О. В. Бабенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. − 2015. − Вип. 58. − С. 135-137.

Зарицький, М. С. Переклад: створення та редагування: Посібник [Текст]/ М. С. Зарицький − К.: Парлам. Вид-во, 2004. – 120 с.

Кушнина, Л. В. Перевод как синергетическая система[Текст] / Л. В. Кушнина // Вестник Пермского университета. – 2011. – Вып. 3(15) Российская и зарубежная филология. – С. 194-197.

Ломакина, И. Н. Особенности лингвосинергетического анализа мифопоэтики (на материале романов Дона Делилло) [Текст] / И. Н. Ломакина // Культура народов Причерноморья. — 2014. — № 271. — С. 194-197.

Лотман, Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста[Текст] / Лотман Ю.М. // Избранные статьи. − Т. 1. − Таллинн, 1992. − С. 129-132

Мышкина, Н. Л. Внутренняя жизнь текста: механизмы, формы, характеристики [Текст] / Н. Л. Мышкина − Пермь: Изд-во Перм. Гос. Ун-та, 1998. −152 с.

Псурцев, Д. В. К проблеме перевода и интерпретации художественного текста: об одном критерии адекватности [Текст] / Д. В. Псурцев // М. :Вестник МГЛУ. − 2002. − Вып. 463. Перевод и дискурс. − С. 16-26.

Ронжина, Я. Н. Оценка переводческих решений с позиций синергосемиотического подхода [Текст] / Ронжина Яна Николаевна, Черёмухина Олеся Олеговна // Филологические науки. Вопросы теории и практики . − Тамбов: Грамота, 2016. − № 4(58): в 3-х ч. Ч. 1. − C. 146-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences