# # ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕКСТАХ | Білоус | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕКСТАХ

Н В Білоус, М Ю Зайцева

Анотація


Стаття присвячена дослідженню перекладів сільськогосподарських текстів на предмет перекладацьких трансформацій різних рівнів і ступені їхнього впливу на зміст повідомлення. Здійснено їх кількісний аналіз та ілюстаративно представлено результати цього аналізу. Оскільки, залежно від економічного рівня країни і загальних особливостей розвитку сільського господарства в її межах мовне забезпечення аграрної галузі суттєво відрізняється, то питання еквівалентного перекладу відповідних галузевих текстів набуває неабиякої актуальності. Тому метою статті стало дослідження німецьких сільськогосподарських текстів і виявлення ключових перекладацьких прийомів, які найчастіше використовуються для досягнення адекватності і еквівалентності перекладу. Результатом проведеного дослідження є такі висновки: найбільше ПТ мають формальну природу, найменше – прагматичну; найбільше ПТ відбувається на синтаксичному рівні, за ним слідує лексичний рівень, далі – морфологічний, на фонетичному рівні відбуваються лише формальні трансформації.

Ключові слова


сільськогосподарські тексти; перекладацькі трансформації; формальні ПТ; формально-змістові ПТ, прагматичні ПТ, лексичний рівень, морфологічний рівень, синтаксичний рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Бархударов, Л. С. Язык и перевод [Текст] / Л. С. Бархударов. – М. : Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

Бархударов Л. С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык [Текст] / Л. С. Бархударов // Тетради переводчика. – М. : Высшая школа, 1984. – Вып. 21. – С. 38–48.

Комиссаров В. Н. Теория перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 254 с.

Латышев Л. К. Технология перевода [Текст] / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. – 317 с.

Моррис Ч. Основания теории знаков [Текст] / Ч. Моррис // Семиотика. – М., 1983. С. 37-89.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода [Текст] / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 2006. – 240 с.

Селіванова О. О. Нова типологія перекладацьких трансформацій (на матеріалі українсько-російського перекладу) [Текст] / О. О. Селіванова // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. Науки. – 2012. – 7. – С. 3–12.

Ємельянова Є. С. Морфологічна адаптація галліцизмів у сучасній українській сільськогосподарській термінології [Текст] / [Електронний ресурс] – С. 134–136. – Режим доступу – http://dspace.nbuv.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences