# # ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МАЛОЇ ФОРМИ | Козуб | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МАЛОЇ ФОРМИ

Л С Козуб, Ю М Дмитренко

Анотація


У статті розглядаються особливості текстів малої форми, зокрема засоби створення експресії у таких текстах. Констатується відсутність єдності у підходах до тлумачення й термінологічного визначення тексту малої форми, їх жанрового розмаїття та класифікації. Простежується та аналізується зв'язок між мовностилістичними засобами та прийомами, що вживають у різних текстах малої форми та їхньою метою – підвищити емоційний вплив на читачів, посилити увагу до тексту, проінформувати аудиторію. Визначено, що використання тих чи інших засобів створення експресії у малоформатних текстах зумовлюється їхньою жанровою належністю та різним функціональним призначенням.


Ключові слова


текст малої форми; експресивність; мовностилістичні засоби; фонологічні засоби; лексичні засоби; експресивний синтакс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко О.В. Проблематика малоформатних текстів: жанр притчі в сучасній літературі [Текст]/ О.В. Бабенко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”.–Вип.38.–2013.– С. 147-148.

Вахитова, Г. В. Способы передачи внутренней экспрессивности текста [Текст] : автореф. дисс. … канд. филол. наук / Г. В. Вахитова. – Уфа, 2007. – 23 с.

Гридин, В. Н. Экспрессивность [Текст]/ В. Н. Гридин // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 591.

Козуб, Л. С. Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Любов Степанівна Козуб. – Запоріжжя, 2005. – 226 с.

Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность [Текст]/ А. А. Леонтьев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.

Ломоносова, Е. С. Жанровые особенности текстов малой формы [Текст] / Е. С. Ломоносова // Universum: Филология и искусствоведение: электронный научный журнал. – М., 2015. – № 3-4 (17).

Ломоносова, К. C. Тексти малої форми: мовностилістичний аспект [Текст]/ Катерина Сергіївна Ломоносова // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2013. – Вип. 38. – С. 325 333.

Ломоносова, К. С. Функціонально-комунікаційна система малих текстових форм у мас-медіа : структура і типологія (на матеріалі пресових та інтернет-видань) [Текст] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Катерина Сергіївна Ломоносова. – К., 2016. – 20 с.

Матвеева, Т. В. Лексическая экспрессивность в языке [Текст]/ Т. В. Матвеева. – Свердловск : Изд во Уральск. гос. ун та, 1986. – 91 с.

Панченко К. І. Лінгвістичні особливості текстів малої форми / К. І. Панченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. – Вип. 38. – Острог, 2013. – С. 213 214.

Прокопенко, Н. М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу [Текст]/ Н. М. Прокопенко // Філологічні трактати. – 2016. – Том 8, № 1. – С. 54-61.

Тараненко, Л. І. Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : дис. … д ра філол. наук : 10.02.04 / Лариса Іванівна Тараненко. – Харків, 2016. – 661 c.

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sum.in.ua/s/

Языковые средства создания экспрессивности [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=887638#1

Isherwood, Ch. Sly Alchemy From That Lamp [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.nytimes.com/2014/03/21/theater/aladdin-tweaks-the-disney-formula-with-breezy-insouciance

List of Commercial Slogans [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.scribd.com/doc/59453217/List-of-Commercial-Slogans

Szczepanik, Magdalena. Multimodal Discourse Analysis of Print Advertisements: Neologisms and Metaphors in Advertising: Master’s Diploma Thesis. – 2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://is.muni.cz/th/282175/ff_m/M.A.Thesis_plus_App.pdf

TV-Buzer [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.tvbuzer.com/tv-shows/Doctor-Who


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017

             ResearchBib


               

 

  

           BASE Logo  


Logo der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von OssietzkyFachbibliotheken                ZB MED: Leibniz Information Centre for Life Sciences     WZB - Home      LIVIVO - The Search Portal for Life Sciences