Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з питань мовознавства, перекладознавства, теорії і методики навчання іноземних мов.

Засновник: 

ISSN (print): 2413-5305

ISSN (online): 2410-9401

Свідоцтво про державну реєстрацію:  

Мови: українська, російська, англійська

Рік заснування: 2012

Кожний випуск збірника передається до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського й інших провідних бібліотек, освітніх та наукових установ України.

Індексація: журнал включено до наукометричної бази даних наукових публікацій РІНЦ, лінцензійна угода № 165-03/2015 від 23.03.2015, зареєстровано в міжнародних наукометричних та реферативних базах даних, світових бібліотечних репозиторіях, як-от: Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); GlobalImpact Factor; Index Copernicus.

Імпакт-фактор журналу:

ICV 2014: 59.45
: 6.16

Global Impact Factor
20130.343
20140.454 Том 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки


Обкладинка

ЗМІСТ


МОВОЗНАВСТВО
Шинкарук В.Д. Оцінний компонент в лексичному значенні слова………… 6
Глущенко В.А. П.О.Лавровський про природу й походження редукованих голосних ……………………… 14
Харченко С.В. Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові…………………………… 21
Добровольська О.Я. Прізвищева система середньоанглійського періоду як джерело вивчення апелятивної лексики: лінгвістичні й соціально-історичні аспекти………………… 30
Бабенко О.В.,Ільїн С.В. Процеси асиміляції англійських запозичень у сучасній українській мові………………………………… 46
Вакулик І.І. Чинники формування мовї та мовленнєвої компетенцій …………………………… 52
Грозян Н.Ф. Об’єктні та суб’єктні інфінітиви в ролі додатка………………………………… 57
Телеки М.М. Епонімічні терміни: збереження культурно-історичної інформації та пам’яті народу……………65
Аліменко О.С.Засоби реалізації та загальні тенденції розвитку традиційно-історичного принципу письма в українській і корейській орфографії з XV до ХХІ ст………………………77
Сергієнко К.П. Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури……………………………… 87

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Шинкарук Л.В. Внесок Михайла Грушевського в організацію української науки. ………………………………… 94
Ковальчук Н.Д. Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини ………………………… 103
Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І.Франка, Лесі Українки, В.Свідзінського………………110
Бабенко О.В., Марчуков Є.С. Стилістичні прийоми психологічного зображення персонажів у Романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі»…………………………… 121
Микитюк В.І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: Історія вивчення і стан рецепції ………………… 126
Чайковська О.В., Чухно Л.А. Модерністські тенденції в графічному романі Алана Мура «V – означає вендета»…………………… 136
Шинкарук О.В. Михайло Грушевський – центральна постать в українській політико-правовій думці кінця ХІХ–першої третини ХХ ст. ……………………………142
Сахневич М. С. Жанрова специфіка книги віршів …………………… 150

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
Амеліна С.М., Гопак І.М. Структурно-семантична характеристика англійських термінів підмови ветеринарії у контексті україномовного перекладу………………………… 156
Амеліна С.М., Овчаренко В.О.Лексико-семантичні особливості німецьких термінів рослинництва і їх переклад…………………………………161
Жукова Л.В., Зайцева М.Ю. Особливості перекладу німецьких текстів аграрного спрямування в аспекті перекладацьких трансформацій…………………166
Сидорук Г.І., Булка Н.О. Встановлення перекладної взаємовідповідності англійських і українських термінів аграрної економіки…… 173
Глуховська Н.А. Труднощі перекладу аграрних термінів з англійської на українську мову ………………………179

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Дем’янова Ю.О. Іншомовна освіта в Канаді: специфіка та механізми регулювання………………………185
Максимчук В. С. Прийоми і стратегії навчання німецької мови (з досвіду зарубіжної методичної науки)………………191