Том 186, № 2 (2013)

Вісник НУБіП. Серія "Філологічні науки"

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ПРОФЕСОРА ІВАНА ДЕНИСЮКА PDF
С.С. Кіраль 7-17
ФЛОРИСТИЧНА СЕМІОТИКА ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „АДВОКАТ МАРТІАН” PDF
С. О. Кочерга 17-23
ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДВОМОВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ТЕЗАУРУСА ФАХОВОЇ МОВИ ПСИХОЛОГІЇ PDF
В. В. Тарасова 23-30
К ИСТОКАМ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ PDF
Е.В. Бабенко 31-38
ДЕЯКІ ВНУТРІШНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЗИТИВНОЇ/НЕГАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОЦІНКИ У СИНОНІМІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) PDF
В.М. Кирилова 38-42
МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УИЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЭМА PDF
Н.А. Аристова 42-49
ЗВ’ЯЗОК ЛІТЕРАТУРНОГО ІМПРЕСІОНІЗМУ З РЕАЛІЗМОМ, СИМВОЛІЗМОМ ТА НАТУРАЛІЗМОМ PDF
Л. М. Кондратюк 50-59
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДИ В РОМАНАХ У. ГОЛДІНГА PDF
М. О. Зозуля 59-67
АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА МОВИ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ PDF
О.В. Іванова 67-73
ЗБІРКА МІХАЛА ХОРОМАНСЬКОГО «KOBIETA I MĘŻCZYZNA»: ПРИКЛАДИ ДВОХ РІЗНИХ ЕКЗИСТЕНЦІЙ PDF
У.В. Жорнокуй 73-80
АРГО В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ PDF
С.М. Мусійчук 81-85
ОЧІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: КОМУНІКАТИВНІ НЕВДАЧІ PDF
В. В. Тарасова, А. Д. Бек 85-89
СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РАДОСТІ В МОВІ І МОВЛЕННІ PDF
Л.А. Гаращук, А.Д. Бек 89-93
СЕТЕВОЕ ИМЯ (НИКНЕЙМ) КАК СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ PDF
И.И. Вакулик, А.В. Швидченко 94-98
НАУКОВА СТАТТЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЖАНРІВ ДИСКУРСУ PDF
Т. О. Грабовська, Ю. Г. Рожков 98-103
СИМВОЛІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРІВ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ ТА ЛІТЕРАТУРІ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ PDF
І.І. Вакулик, Н.М. Щур, І.О. Бушміна 103-108
МОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) PDF
Г.М. Дима, Н.В. Курінна 108-113
ПРОБЛЕМА КЛАСИСИФИКАЦІЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ХРОНОЛОГІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ PDF
М.Ю. Колесник 113-118
ЛАТИНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЕТЕРИНАРІВ PDF
О. А. Стукало 119-123
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАХОВОЇ МОВИ ВЕТЕРИНАРІЇ PDF
І.В. Конончук, О.П. Пилипенко 124-130

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
C.М. Амеліна, А.М. Монашненко, Н.В. Проценко 130-134
СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ НІМЕЧЧИНИ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДАХ PDF
В. А. Гаманюк 135-140
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ УСНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВИШАХ PDF
Г.І. Сидорук 140-144
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ТА СЕМАНТИКО- ПРАГМАТИЧНОГО ЗМІСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ У ПЕРЕКЛАДІ PDF
О.В. Артьомцев 145-151
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Л.С. Козуб, О.Ю. Малишко 151-156
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ PDF
А.М. Біліченко, А.Ю. Агапітова 156-162
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Н.О. Зуєнко, І.Г. Семенов 163-167

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

РАМКОВА ПРОГРАМА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
С.М. Амеліна 167-171
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ PDF
М.Г. Вахницкая 172-179
НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ–АГРАРІЇВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF (English)
О.С. Рєзунова 179-184
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ PDF (English)
О.В. Литвинова 185-188
МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. PDF (English)
Я. М. Рудик, О. В. Соловйова 188-192
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
О.В. Іванова, О.Р. Журба 193-198
ЗАПОЗИЧЕННЯ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФІЛОЛОГІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
О.М. Канівець, Ю.О. Шургай 198-201
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-ЕКОЛОГАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ) PDF
В.А. Кулько 202-206
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ PDF
О.Н. Василене 206-212
СТРАТЕГІЇ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Є.С. Іжко 212-217
СТРУКУТУРНИЙ АНАЛІЗ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ) PDF (English)
А.В. Токарєва 217-224