Том 263 (2017)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ФОНУ І ФІГУРИ У ГЕШТАЛЬТІ ЗМІСТУ СЛОВА* PDF
А М Безпаленко 7 - 12
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ АПЕЛЯЦІЇ PDF
Н Л Вітрук 13 - 18
МОТИВАЦІЙНЕ І СЛОВОТВІРНЕ ВИРАЖЕННЯ СУФІКСАЦІЇ ВІДІМЕННИХ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XIV – XVII СТ. PDF
Г В Кочерга 19 - 27
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ PDF
Т А Пастернак 28 - 35
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Г І Сидорук 36 - 41
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІДІОМАТИЧНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Ю Г Стежко 42 - 49
ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК РІЗНОВИДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ PDF
С Б Христюк 50 - 55
ДЕРЖАВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ* PDF
В Д Шинкарук, С В Харченко 56 - 64
ЗАПОЗИЧЕННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
С З Булик-Верхола, Ю В Тяглівець 65 - 73
СИСТЕМАТИКА РОСЛИН ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ І ПРОТОТИП СТАНДАРТИЗАЦІЇ* PDF
І І Вакулик, В Д Шинкарук 74 - 80
ЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИСУВАННЯ НАЗВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ: ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ* PDF
М І Личук, О В Захуцька 81 - 87
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ PDF
О М Ріба-Гринишин 88 - 93
ЛАТИНСЬКІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
М М Телеки 94 - 103
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОМОНІМІВ PDF
С В Харченко, Ю І Марко 103 - 109
ПРАВОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМИ ЇЇ УПОРЯДКУВАННЯ PDF
С О Шестакова 110 - 116
ПІДГОТОВКА АГРАРНИХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАВДАННЯ PDF
В Д Шинкарук, О Ю Балалєва 116 - 125
ADVERTISING IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF THE UKRAINIAN SOCIETY PDF
Л А Дядечко 125 - 133

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ PDF
О В Горбонос 134 - 141
МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ У РОМАНІСТИЦІ НІМЕЦЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ 1990 2000 рр. PDF
Т А Кирилова 141 - 148
МНЕМОГРАФІЯ ФІКЦІЙНОГО СУБ'ЄКТА ФРАНЦУЗЬКОГО РОМАНУ КІНЦЯ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. КІНЬЯРА «САЛОН У ВЮРТЕМБЕРЗІ») PDF
Ю Ю Павленко 149 - 156
ХВОРОБА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОДІЇ ІНДИВІДА І СОЦІУМУ В РОМАНАХ Д. ЛОДЖА КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
О В Узлова 157 - 164

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OF ADULTS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL GLOBALIZATION* PDF
Л В Вікторова, О В Захуцька 165 - 171
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЗРОСЛЫХ В ПРОЦЕССЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Е А Коротун 172 - 179
МОВНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
В С Максимчук 179 - 186
SMART-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ PDF
Е И Степаненко, Е А Зеликовская 186 - 193

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДУ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
О В Бабенко, Н А Шостак 194 - 201
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕКСТАХ PDF
Н В Білоус, М Ю Зайцева 201 - 208
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ МАЛОЇ ФОРМИ PDF
Л С Козуб, Ю М Дмитренко 208 - 215