Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

 

 

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень з питань мовознавства, перекладознавства, теорії і методики навчання іноземних мов.

Засновник: 

ISSN (print): 2413-5305

ISSN (online): 2410-9401

Свідоцтво про державну реєстрацію:  

Мови: українська, російська, англійська

Рік заснування: 2012

Кожний випуск збірника передається до Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського й інших провідних бібліотек, освітніх та наукових установ України.

Індексація: журнал включено до наукометричної бази даних наукових публікацій РІНЦ, лінцензійна угода № 165-03/2015 від 23.03.2015, зареєстровано в міжнародних наукометричних та реферативних базах даних, світових бібліотечних репозиторіях, як-от: Index Copernicus; Academic Resourse Index. ResearchBib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Electronic Journals Library; Journal Index.net; Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB); Bibliothekssystem Universitat Hamburg; Saarlandische Universitats- und Landesbibliothek; Universitatsbibliothek Leipzig; Wissenschaftskolleg zu Berlin; ZB MED – Leibniz Information Centre for Life Sciences; LIVIVO; Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB); Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB); GlobalImpact Factor; Index Copernicus.

Імпакт-фактор журналу:

ICV 2014: 59.45
: 6.16

Global Impact Factor
20130.343
20140.454 Том 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНИХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ PDF
В. Д. ШИНКАРУК 6-13
ДО ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ НОРМИ ЗА ЛИСТАМИ ІВАНА ПУЛЮЯ (пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) PDF
І. Д. ФАРІОН 14-24
КУЛЬТУРА МОВИ ‒ ОРТОЛОГІЯ ‒ НОРМАТИВІСТИКА PDF
С. В. ХАРЧЕНКО 25-32
ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ КОМПОЗИТІВ У АГРАРНОМУ ДИСКУРСІ PDF
С.М. АМЕЛІНА 32-37
НАЗВИ ЗЕМЛЕРОБІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XI-XV СТ.: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТА РІЗНОАСПЕКТНИЙ УЗУС PDF
О. Я. ДОБРОВОЛЬСЬКА 37-50
ГРЕКО-ЛАТИНСЬКІ ДУБЛЕТНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН РОСЛИНИ В СУЧАСНІЙ БОТАНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
О. Ю. БАЛАЛАЄВА 50-57
ЛАТИНСЬКА МОВА: ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ У НОВІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ PDF
І. І. Вакулик 57-64
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СКЛАДІ ГЕРМАНІЗМІВ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ PDF
О. М. ГВОЗДЯК 64-74
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ (на матеріалі «Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка») PDF
Л. І. ЛОНСЬКА 74-82
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНИЧЕСКОЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИН МИРА PDF
М.В. РУМЯНЦЕВА 82-89
ЕПОНІМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ PDF
М. М. ТЕЛЕКИ, І. В. СЕМЕНКО 89-99
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ВЫБОР PDF
А. В. ПУГАЧЕВА 99-105
ABBREVIATIONS AND SHORTENINGS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE PDF
N. A. HLUKHOVS’KA 105-110
СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) PDF
О. В. БЕШЛЕЙ 110-116

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ПОГЛЯДИ ТА ТЕОРІЇ АДАМА СМІТА НА КАТЕГОРІЮ “ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ” PDF
Л.В. ШИНКАРУК 116-123
ІВАН ФРАНКО – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ГУМАНІТАРІЙ, AРХІТЕКТОР СОБОРНИЦЬКОЇ ІДЕЇ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ PDF
Б. З. ЯКИМОВИЧ 123-133
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПТИ В ПОВОЄННІЙ ЛІРИЦІ МИХАЙЛА СИТНИКА PDF
І. П. ВАСИЛИШИН 133-142
ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА PDF
Б. М. КИР’ЯНЧУК 142-152
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗРІЗ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДМИТРА ДОНЦОВА PDF
О. Р. МИКИТЮК 152-162
«ПОТУГА, ЩО ВОЛОДІЄ ПРЕСТОЛОМ СВІТА» (ВІТАЛЬНА АКСІОЛОГІЯ Й ПОЕТИКА НОВЕЛИ НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ «ЗАСУД») PDF
А. І. ШВЕЦЬ 162-171
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МАСКУЛІННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФРАНКОВИХ ТВОРАХ ПРО ДІТЕЙ PDF
К. М. ШМЕГА 171-182

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

CREATIVE TECHNIQUES FOR INCREASING LISTENING COMPREHENSION SKILLS PDF
O. V. BABENKO 182-188
MЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. М. КАНІВЕЦЬ 188-193
ЕВАЛЮАЦІЙНІ МЕТОДИ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Г. І. КАПНІНА, І. Б. КОРОТЯЕВА 193-201
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ ФАХІВЦІВ PDF
В. С. МАКСИМЧУК 201-209

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ PDF
О. В. БАБЕНКО, Н. А. ШОСТАК 209-214
ЕКОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ PDF
В. В. МІНАКОВ, Ю. В. ЗАГОРА 215-220
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ PDF
В. В. МІНАКОВ, Б. С. ЗАЩИПАСЬ 220-225
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРИЙОМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДИРЕКТИВНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ) PDF
Н.С. ОЛЬХОВСЬКА, У.Д. БАБИЧ 225-231
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ PDF
Н. С. ОЛЬХОВСЬКА, Ю. В. ХУДЖІНА 232-240