Том 245 (2016)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

РОЛЬ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО ЗНАЧЕННЯ У МОВНІЙ ТКАНИНІ ПОВІСТІ І. ФРАНКА “ЗАХАР БЕРКУТ” PDF
В.Д. Шинкарук 6-15
ТРОПЕЇЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ АСИМЕТРІЇ ЗМІСТОВИХ І ВИРАЖАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) PDF
І.Я. Завальнюк 16-24
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Н.П. Литвиненко 25-31
ЧИННИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ МОЛИТОВНОГО ТЕКСТУ PDF
О.В. Климентова 32-38
ТИПОЛОГІЧНІ ВИЯВИ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ СПОНУКАННЯ: ЗМІСТОВИЙ ОБШИР І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ PDF
С.Т. Шабат-Савка 39-49
ОСОБЛИВОСТІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ ТА РЕКЛАМНОЇ ЛЕКСИКИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ PDF
Н.В. Бабченко 49-55
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ PDF
Н.Л. Вітрук 55-62
COMPUTER LEXICOGRAPHY: PROBLEMS AND PROSPECTS PDF
О.В. Іванова 62-66
ЛЕКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТУРИСТСЬКОГО ЖАРГОНУ PDF
Т.П. Івахненко 67-73
НІМЕЦЬКОМОВНІ ВТОРИННІ КОЛЬОРОНАЗВИ, МОТИВОВАНІ РОСЛИННИМИ ОБ’ЄКТАМИ PDF
Г.І. Капніна 73-79
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ СХЕМИ НЕЧЛЕНОВАНИХ РЕЧЕНЬ: НЕРОЗКЛАДНОКОМПЛЕКСНА СПЕЦИФІКА, УЗАГАЛЬНЕНОЗНАЧЕННЄВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ PDF
М.І. Личук 80-88
ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ “ЯРУ” В ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ PDF
С.В. Личук 88-97
МЕТОДИ ФОНОСЕМАНТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ PDF
О.М. Тепла 98-104
Лексико-семантичні диференціації термінології міжнародного та дипломатичного дискурсу PDF
С.Б. Христюк 104-112
Маркери експресивності сучасного рекламного дискурсу PDF
Л. А. Дядечко 112-118
Функціонування метафори у текстах газети «День»: пошук продуктивних концептів PDF
А.Б. Келічава 118-124
Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними у східноподільських говірках PDF
О.І. Сьоміна 124-130
Структурно-семантичне ускладнення речення однорід-ними другорядними членами в художній прозі І. Франка (на матеріалах художнього твору «Перехресні стежки») PDF
А. С. Терефера 130-138

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Погляди Івана Франка на розвиток економічної думки західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст. PDF
Л.В. Шинкарук 138-147
Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців PDF
О. І. Вертій 147-156
Категорія подієвості в оповідній структурі літературного твору: когнітивний аспект функціонування PDF
Т. В. Гребенюк 156-165
Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості PDF
С.С. Кіраль 165-176
Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка PDF
Н.Д. Ковальчук 176-182
Національно-патріотичні проблеми в поетичних творах Тараса Шевченка 1845 року PDF
Корпанюк М. П. Корпанюк 182-192
Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника PDF
Н.М. Костриця 192-197
Іван Франко про візантизм і його впливи на українсько-руську літературу PDF
В.Т. Поліщук 197-207
Системна специфіка герменевтики в літературно-критичних концепціях Івана Франка PDF
Б.М. Кир’янчук 207-216
Рання лірика Івана Франка як натурфілософія романтичного ідеалізму PDF
Л.О. Вербицька 216-224
Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників «Покутської трійці» PDF
В. М. Миронюк 224-230
Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» PDF
Б. А. Салюк 230-237
Драматургічний дискурс: поліфонічність смислів та полімножинність інтерпретацій PDF
О. В. Сахарова 237-244
Творчість С. Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) PDF
Ю. П. Прядко 244-251
Лінгвокогнітивна маркованість концепту «душа» (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) PDF
Х. В. Петрів 251-257
Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації PDF
Я. А. Погонець 257-263
Генеза концепту «кохання» у філософському контексті функціонування PDF
М.І. Ракітіна 263-268

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Особливості терміносистеми аграрного дискурсу (в аспекті зіставлення української та німецької мов) PDF
Л. В. Жукова, М. Ю. Зайцева 268-274
Деякі проблеми перекладу ідіом (лінгвокультурологічний аспект) PDF
О. С. Поліщук 274-278
Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів) PDF
Г.І. Сидорук, А.Л. Павленко 278-282
«Зів’яле листя» І.Франка у перекладацькій перспективі (на матеріалі нових перекладів поезії «Так, ти одна моя правдивая любов...») PDF
І. М. Теплий 282-292

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Навчальні стратегії комунікативної інтеракції PDF
О. В. Любашенко 292-298
Використання автентичних матеріалів під час навчання англійської мови PDF
О.В. Бабенко 298-303
Робота над термінологією і фахова мова PDF
І. І. Вакулик 303-307
З історії становлення навчальної дисципліни «Латинська мова» на природничих факультетах PDF
O. Ю. Балалаєва 307-315