Науковий вісник НУБіП України. Серія: "Педагогіка, психологія, філософія"

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання педагогіки, методики викладання, психології філософії

ISSN (print): 2222-8624

ISSN (online): 2413-5321

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17092-5862 Р від 28.09.2010

Рік заснування:  2010 

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Збірник наукових праць «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія»

включено до переліку наукових фахових видань з педагогічних наук (Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528).Том 253 (2016)


Обкладинка

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко ……..………… 11

РОЗПОДІЛ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ ЗА ХАРАКТЕРОМ ТА МІСЦЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

І.М. Буцик ……..…18

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

І. П. Васильківський ……..…26

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

К.О. Власенко ……..……32

ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ» СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

О.М. Гончарук ……..……37

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СТИЛЮ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О.П. Давидова ……..……42

ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ПЕРЕХОДІ В СЕРЕДНЮ ЛАНКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І.А. Дячук, П.Г. Лузан ………48

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ : ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н.С. Журавська ……..…53

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ

А.Г. Захаріна ……..……57

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ МАГІСТРАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

О.П. Зеленська ……..…… 63

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Н.М. Каландирець ……..…………………… 69

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ

Л.В. Каніболоцька ……..………………73

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Л.В. Канішевська ……..…… 79

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С.Г. Качмарчик ……..………………86

«ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Н.Д. Ковальчук ……..…………91

ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Т.І. Ковальчук, О.О. Середюк ……...……..96

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

К.В. Козубенко ……….………102

РОЗВИВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РУЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Н.В. Котелянець ……..…………… 107

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ю.С. Котелянець ……..……………115

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Т.Г. Криворот ……..…………… 122

СИТУАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

М.С. Кузько ……..………… 128

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ОІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: КОМПЕТЕНТСНІСНИЙ ПІДХІД ТА ОСВІТНІ КОМУНІКАЦІЇ

О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина, Т.П. Саяпіна ……..…………… 134

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Ю.О. Курисько, С.О. Кубіцький ……..…………… 144

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФАХІВЦІВ З МУЗИКИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

Т.П. Кучай…..……………149

ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ: РЕЗУЛЬТАТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Т.П. Кучай, О.В. Кучай ….…..……………153

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИХОВАНОСТІ КРАСИ ВЧИНКУ СТУДЕНТІВ

А.О. Кушнір ……...………157

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ

Г.В. Лесик ….…..………………162

МОТИВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРАНТІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін ……..……………168

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

О.О. Мишак ……..…….………174

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЛЬЩІ

О.М. Мозолев ……..……..…181

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

В.В. Моісєєв ……..……………………… 188

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ- ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДЮСШ

О.О. Надтока ……..……………… 193  

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДСЕСТЕР

А.Л. Невмержицька ……..………….… 202

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Л.М. Омельченко ……..…………209

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

А.В. Павлюк, С.В. Виговська ………………213

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ

К.А. Пекач ……..………………… 219

З ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ

Г.В. Петрів ……..……………………225

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЮНИМИ МАТЕРЯМИ

В.О. Польова, П.Г. Лузан ……..………………… 232

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

М.А. Пригодій ……..……………… 237

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Н.Г. Русіна, В.О. Люльчик, Г.М. Бусленко, О.М. Петрова ……..…243

ФОРМИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ НУБІП УКРАЇНИ)

І.В. Сопівник, О.В. Вєт, Б. Ващишен ……..………… 250

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТА «ФАХІВЕЦЬ, ГРОМАДЯНИН, ПАТРІОТ» В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Р.В. Сопівник ……..……………………… 255

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ГОЛОВНА УМОВА РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

І.Б. Співакова ……..…………………263

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПОЛІСУБ’ЄКТНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Є.О.Співаковська ……..…………… 269

ОСОБЛИВОСТІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

А.М. Сук ……..……………279

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Т.С. Терещенко ……..…………… 285

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНЖЕНЕРА АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

О.А. Тітова ……..…………289

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

 В. А. Фрицюк ……..…………297

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕННО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ЗАСАДАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА ДЮСШ

К.В. Царенко ……..…303

ЗМІСТ І ДИНАМІКА ОСОБИСТІСНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ В КОНТЕКСТІ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

А.В. Шамне, Х.В. Калита ……..………310

ГЕНЕЗА ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА ЯК ОРІЄНТИР У ПІДГОТОВЦІ УПРАВЛІНСЬКИЙ КАДРІВ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. В. Шинкарук ……..……316

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ» У ПЕДАГОГІЦІ

М.С. Школьна ……..…….…322

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РОЛЬ ВНУТРІШНЬО- УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ РЕЙТИНГІВ

А.В. Шостак, Я.М. Рудик ……..…………327

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

С.П. Ящук ……..……………333

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

А.В. Ромаскевич …………………339

ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИМІРІ СЬОГОДЕННЯ

Г.Д. Щекатунова ……………… 344