Науковий вісник НУБіП України. Серія: "Педагогіка, психологія, філософія"

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання педагогіки, методики викладання, психології філософії

ISSN (print): 2222-8624

ISSN (online): 2413-5321

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17092-5862 Р від 28.09.2010

Рік заснування:  2010 

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Збірник наукових праць «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія»

включено до переліку наукових фахових видань з педагогічних наук (Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528).Том 233 (2016)


Обкладинка

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА


МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Т. О. Атрощенко ……………………………… 11
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ
Л. Л. Білан ……………………………… 17
РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
І. Г. Блощинський …………………………… 23
ГУМАНІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-ПРОСВІТИТЕЛІВ НА МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ХХ СТ.: ІСТОРИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ
С. Б. Брєжнева ……………………… 32
ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
І. М. Буцик …………………… 38
ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ В РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
О. О. Вакулевич ………………………… 45
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЛОНГОВАНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
О. В. Варецька ……………………… 50
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В США: УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ
О. Ветров ………………… 58
ГОТОВНІСТЬ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
В. А. Гаманюк ……………………………… 64
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»
В. І. Гойман ………………………………… 70
ОСОБЛИВОСТІ ФOРМУВAННЯ ЗДOРOВOГO СПOСOБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СІЛЬСЬКOЇ ЗAГAЛЬНOOСВІТНЬOЇ ШКOЛИ
А. В. Григoрчук, С. О. Кубіцький …………………… 75
РІВЕНЬ ПАРТНЕРСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О. Д. Гуменний ……………………………… 82
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ
І. Б. Єрастова-Михалусь ……………………… 87
ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ВАЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
М. І. Жук ………………………………… 94
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ : РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Н. С. Журавська …………………… 101
КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ
А. А. Каленський ………………… 106
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ
В. І. Ковальчук …………………………… 112
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Т. І. Ковальчук, О. О. Cередюк ……………………… 120
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ КАДРАМИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У 1950-1990 РОКАХ
Ю. В. Кузьменко ………………………… 127
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ КРАСИ ВЧИНКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
А. О. Кушнір …………………………… 135
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ПРО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ГРЕКІВ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЯХ
С. О. Лук'янова ……………… 141
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЛІТЕРАТУРИ)
О. М. Матійчук …………………………………… 147
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДБАЙЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ
К. І. Мешко ………………………… 158
ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ
К. А. Пекач …………………………………… 165
ТРАДИЦІЙНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
В. В. Перит …………………………… 172
ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Г. В. Петрів ……………………………… 177
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Р. Б. Петрух ………………………… 184
ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДІЄВОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
О. М. Прохорчук ……………………………… 193
ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ УЧНІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
І. Г. Рощін ………………………………… 198
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ВІДМІННОСТІ
Н. Г. Русіна ……………………………………208
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИКА
С. Г. Руснак ………………………… 214
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»
Т. О. Савченко ……………………………… 219
БАР’ЄРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
Г. М. Ситник …………………………………… 226
СПЕЦИФІКА СПІВТВОРЧОСТІ УЧАСНИКІВ СТУДЕНТСЬКОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ
О. О. Сіненко ……………………………… 230
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
Л. Ф. Сільвеструк, С. О. Кубіцький …………………… 237
ТИПОЛОГІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
С. В. Смолюк ……………………………………. 244
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
О. В. Соловйова ……………………………252
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ПІДЛІТКА ЗАСОБАМИ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ
І. В. Сопівник …………………………… 257
ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БОТАНІКА»
Л. Й. Сопівник ………………………… 264
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Т. С. Терещенко …………………………… 269
ЕКСПЕДИЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В. М. Теслюк …………………………………… 274
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА В ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛТАВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ ст.)
І. В. Тонконог …………………………………… 279
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
О. Г. Тулімова ……………………………… 288
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ
І. О. Чайка ………………………………………… 294
РЕФОРМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У США
С. Шандрук ……………………………………… 300
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ А.С.МАКАРЕНКА
В. Д. Шинкарук …………………………………… 306
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
О. В. Шинкарук …………………………………… 313
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЗАСОБАМИ НАУКОМЕТРІЇ
А. В. Шостак, Я. М. Рудик ……………………………………… 322

ПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ У СТОСУНКАХ «ВИКЛАДАЧ–СТУДЕНТ»
Л. А. Атаманчук ……………………………………… 331
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗОВАНОСТІ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
В. І. Вус ………………………………………………… 335
ІДЕЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ: КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. І. Галян …………………………………… 339
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ГОЛОВНОГО КОНСИҐНАТОРА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Л. М. Корольова ………………………………… 347
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
В. Р Косюк ……………………………………… 353
ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВНЗ
І. А. Мартинюк …………………………………… 361
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Л. М. Омельченко ……………………………………… 366
ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА У КОНТЕКСТІ ТРАНСАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ЕРІКА БЕРНА
Р. В. Сопівник ……………………………… 372
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ СТУДЕНТІВ КУРЦІВ ТЮТЮНУ
М. І. Товт-Коршинська, М. В. Ростока-Резнікова, В. А. Товт ……………… 378
ГРУПОВА РЕФЛЕКСИВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
В. М. Філіпович ………………………………… 383
ОСВІЧЕНІСТЬ ТА ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В. М. Шмаргун, Т. М. Шмаргун ………………………… 389