Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання НВ НУБІП УКРАЇНИ. Серія «Педагогіка, психологія, філософія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 

Загальні положення

Редакційна колегія фахового видання "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія  "Педагогіка, психологія, філософія"" у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

– перевірка дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»; ДСТУ 3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

– внутрішнє рецензування статей та організація зовнішнього (пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

 

"Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія  "Педагогіка, психологія, філософія""  зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ, Polska Bibliografia Naukowa, Bielefeld Academic Search Engine, Research Bible,  Leibniz Information Centre for Life Sciences, Google Академія, Wissenschaftskolleg zu Berlin, , Universitätsbibliothek Leipzig, Electronic Journals Library, Journalindex.

Сайт видання 

 

Етапи підготовки до друку

1. Статті подавати на кафедру романо-германських мов та перекладу в робочі дні за адресою: Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната № 22, 1-й поверх, (тел. (044)527-85-95). Також можна надіслати електронний варіант на е-пошту: , з позначкою «у Науковий вісник»

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково супроводжувати рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації. Рецензентом може бути доктор чи кандидат наук (фахівець за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим у кадровому підрозділі.

3. Подавати потрібно паперовий примірник статті та її електронну версію. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці також зазначає дату подання статті до редколегії.

4. Стаття, що в ній виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без покликання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший матеріал.

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали цього автора.

5. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок.

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.


Структура статті

1. Індекс УДК.

2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.

4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.

5. Анотації та ключові слова:

а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – до 500 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)). Приклад: У статті розкрито поняття зумовленості жанру скрипкового перекладу еволюційними процесами, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому історичному етапі. За основу взято творчість Фріца Крейслера, яка яскраво відобразила онтологічні і гносеологічні тенденції тогочасного художнього світогляду у підходах до жанрових модифікацій скрипкового перекладу. На основі теорії ігрових структур в музиці В. Клименка показано втілення різних рівнів «гри» в творчому доробку видатного австрійського скрипаля і композитора;

б) анотація російською мовою є перекладом україномовного варіанта;

в) розширена анотація англійською є тезисним викладом змісту наукового дослідження у вигляді основних, стисло сформульованих положень. Обсяг – 1 сторінка.

«Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому»(Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010).

6. Вимоги до основного тексту:

– «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

7. Список використаної літератури оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводять мовою оригіналу в алфавітному порядку.

Після списку літератури, поданого мовою оригіналу, потрібно подати References – цей самий список латиницею.

 

Наприклад:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 303 с.

2. Олійник А. Д. Англо–російсько–український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології / А. Д. Олійник, Л. Л. Ритікова. – К. : Видавничий центр НАУ, 2008. – 960 с.

 

REFERENCES

1. Karaban V. І. Pereklad anglіjs'koi naukovoi і tekhnіchnoi lіteraturi / V. І. Karaban. – Vіnnitsya : Nova kniga, 2001. – 303 s.

2. Olіjnik А. D. Аnglo–rosіjs'ko–ukrains'kij glosarіj termіnіv agrarnoi ekologіi ta ekobіotekhnologіi / А. D. Olіjnik, L. L. Ritіkova. – K. : Vidavnichij tsentr NАU, 2008. – 960 s.

  

Технічне оформлення

1. Обсяг – близько 0,5 д. а. (до 20000 друкованих знаків з проміжками (пропусками)).

2. Текстовий процесор Microsoft Word.

3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.

4. Береги: верхній, нижній, правий, лівий – 2 см.

5. Міжрядковий інтервал – 1,5.

6. Покликання: [8, с. 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Покликання на кілька джерел: [8, с. 25; 4, с. 67].

7. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».

8. Ілюстрації подавати за крайньої потреби окремими файлами. Формат jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi без стиснення.

Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.

9. Таблиці і формули виконують згідно з вимогами ДСТУ 3008–95.

10.Використовувати нерозривний проміжок між сусідніми елементами (ініціалами, скороченнями одиниць величин, цифрами, символами; між однобуквеним прийменником і наступним словом, між однобуквеним сполучником і наступним словом тощо).

11. Абзацні відступи робити тільки клавішею Enter. Абзацні відступи повинні бути в усьому тексті однаковими.

12. Примітки оформлюють як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком використаних джерел. Приклад:

У тексті:

Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією…

Після основного тексту перед списком використаних джерел:

Примітки:

1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.

 

  

Взірець оформлення статті

УДК 811.161.2.′366.587

Микола КАЛЬКО

АСИМЕТРІЯ ПОЛІСЕМІЧНИХ СТРУКТУР ВИДОВИХ КОРЕЛЯТІВ

У статті схарактеризовано теоретичні засади і описано досвід типологізації аспектуальної полікатегорійності дієслова в сучасній українській літературній мові. Виокремлено та специфіковано основні типи поєднання у складі дієслівної лексеми аспектуально різнокатегорійних значень.

Ключові слова: дієслово, вид, аспектуальність, аспектуальний клас, термінатив, активітив, статив, евентив, релятив, аспектуальна поведінка, аспектуальна полікатегорійність.

 

Текст Текст Текст Текст Текст Те кст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

REFERENCES

 

Стаття надійшла до редакції 04.07.2011

Н. КАЛЬКО

АСИММЕТРИЯ ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ВИДОВЫХ КОРРЕЛЯТОВ

В статье изложены теоретические основания и описан практический опыт типологизации аспектуальной поликатегорийности глагола в современном украинском литературном языке. Выделены и специфицированы основные типы совмещения в составе многозначной глагольной лексемы семантем, принадлежащих к разным аспектуальным классам, и, соответственно, имеющих разное видовое поведение.

Ключевые слова: глагол, вид, аспектуальность, аспектуальный класс, терминатив, активитив, статив, релятив, эвентив, аспектуальная поликатегорийность.

M. KALKO

ASYMMETRY POLYSEMANTIK STRUCTURES ASPECT CORRELATES

The article gives theretical background and practical typology of the verb aspectual polycategorism in the literary modern Ukrainian language. Singled out and specified are the four main types of aspectual meanings of the verb lexeme belonging to different aspectual classes. (до 2500 знаків)

Key words: verb, aspect, aspectuality, aspectual class, aspect behaviour, terminatives, activities, statives, eventives,relatives aspectual polycategorism.

 

Положення про авторські права

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись винятково для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.