: Пам’ятка для авторів статей

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» включено до переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528) та зареєстровано в таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах: РІНЦ; Academic Resourse Index; Research Bib; BASE; Polska Bibliografia Naukowa; Google Scholar; Jifactor, Ulrichs web.

Мови видання – українська, російська, англійська.

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ

1. До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для психолого-педагогічної науки і раніше не публікувались.

2. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

3. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

4. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти та магістри повинні вказати свого наукового керівника.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

До редакції збірника на електронну адресу або надсилається електронний пакет документів (див. Додатки):

– відомості про авторів (Vidomosti_Ivanenko.doc);

– наукова стаття (Paper_Ivanenko.doc);

– розширена анотація статті англійською мовою обсягом до 3 сторінок тексту (Аbstract_Ivanenko.doc);

–    2 рецензії, підписані доктором або кандидатом наук і завірені печаткою тієї установи, де працює рецензент;

– лист-клопотання тієї установи, де працює рецензент із проханням публікації (для авторів, які не працюють в НУБіП України).

  1. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту із вкладеною квитанцією.
  2. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.
  3. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.
  4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 8-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін –20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац –1 см(лише для основного тексту анотацій і статті).
 

 

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

  1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 8-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін –20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац –1 см(лише для основного тексту анотацій і статті).

2. Структура наукової статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням:

рядок 3 – назва наукової статті (вирівнювання  по   центру,  шрифт  –

напівжирний, великі літери);

рядок 4 – ініціали та прізвище  автора (співавторів, шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва  структурного  підрозділу, шрифт – напівжирний курсив), кожен співавтор із нового рядка, вирівнювання по центру;

рядок 5 – електронна адреса авторів;

рядок 6 – анотація (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал –  1). Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів;

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):

-     Актуальність – актуальність дослідження.

-     Мета – мета і завдання дослідження.

-     Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

-     Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.

-     Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

рядок 7 – ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1; словосполучення використовуються для пошуку статті в електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

рядок 8 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Результати дослідження та їх обговорення, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

В  кінці  наукової статті  подається Список літератури (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься під час розташування рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

3.Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). 

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними,чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

 

  1. Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.
  2. В наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

рядок 9-17 – тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які надаються російською та англійською мовами.

 

Вартість публікації наукової статті у збірнику наукових праць “Науковий вісник НУБіП України’’ складає 35 грн за 1 сторінку.

 

Контакти:  Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ, вул. Героїв Оборони 16, навчальний корпус № 15, кімната № 207 (тел. (044) 527-83-57), кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті.

Відповідальна особа – Сопівник Ірина Віталіївна (097-771-06-26).