# # ТИПОЛОГІЧНІ ВИЯВИ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ СПОНУКАННЯ: ЗМІСТОВИЙ ОБШИР І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ | Шабат-Савка | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ТИПОЛОГІЧНІ ВИЯВИ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ СПОНУКАННЯ: ЗМІСТОВИЙ ОБШИР І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ

С.Т. Шабат-Савка

Анотація


У статті проаналізовано комунікативні інтенції спонукання в контексті їхнього функційно-змістового діапазону, інтенсивності адресованого волевиявлення і лексико-граматичних засобів експлікації в текстовій комунікації. На багатому фактичному матеріалі схарактеризовано інтенції категоричного спонукання (наказ, вимогу, заборону, дозвіл), що передають соціально зумовлене, субординативне волевиявлення мовця, спроектоване на віддавання наказу, вимоги чи заборони; розглянуто інтенції пом’якшеного спонукання (прохання, вмовляння, благання, моління, заклинання), які належать до некатегоричних мовленнєвих актів із виразним зацікавленням адресанта у виконанні пропонованої дії; з’ясовано особливості вербалізації інтенцій сугестивного спонукання (поради, пропозиції, застереження, втішання, заклику), що увиразнюють незалежні статусно-рольові позиції адресанта й адресата. Спланований, емоційно-оцінний вплив на волю та почуття співрозмовника здійснюється за допомогою чіткої системи лексико- граматичних і дискурсивних засобів, що репрезентують широкий спектр інтенційних обширів людської комунікації у сфері спонукальної семантики й віддзеркалюють різну інтенсивність волевиявлення мовця.

 


Ключові слова


комунікативна інтенція; спонукання; мовець; адресоване волевиявлення; вербалізація; лексико-граматичні засоби; висловлення; дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляева Е. И. Грамматика и прагматика побуждения : английский язык / Е. И. Беляева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1992. – 168 с.

Бережан Л. Семантичні моделі категорії спонукальності в сучасній українській мові / Лариса Бережан // Актуальні проблеми граматики : зб. наук. пр. – Кіровоград : КДПУ, 1997. – С. 166 – 173.

Дорошенко А. В. Побудительные речевые акты в косвенных контекстах / А. В. Дорошенко // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. – М. : Наука, 1989. – С. 76 – 91.

Кадомцева Л. О. Синтаксична модальність речення / Л. О. Кадомцева // Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / [за заг. ред. академіка І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1972. – С. 119 – 137.

Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови :

[навч. посібник] / М. У. Каранська. – К. : НМК ВО, 1992. – 400 с.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17. – С. 170 – 194.

Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

Харченко С. Спонукальність як модально-синтаксична категорія / Світлана Харченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія : [зб. наук. пр. / відп. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ВДПУ, 2000. – Вип. 2. – С. 142 – 145.

Храковский В. С. Повелительность / В. С. Храковский // Теория

функциональной грамматики. Модальность. – Л. : Наука, 1990. – С. 185 – 238.

Швидка Н. В. Імперативні речення в сучасній українській мові:

семантика, засоби вираження спонукальності, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Швидка Надія Валентинівна. – Х., 1998. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017