# # ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ “ЯРУ” В ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ | Личук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ “ЯРУ” В ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

С.В. Личук

Анотація


У статті проаналізовано зібрану народну географічну лексику на позначення “яру” у говірках Івано-Франківщини. Лексико-семантичну класифікацію апелятивних назв здійснено на основі діалектів за такими ознаками: загальна характеристика, глибина, розмір, частина географічного об’єкта, сукупність таких об’єктів, розміщення відносно інших географічних об’єктів.  Подано також характеристику лексем, фонетичну, словотвірну й акцентуаційну варіативність, етимологію, виділено локалізацію місцевих назв, проведено паралелі такої лексики з лексикою інших досліджених територій.

 


Ключові слова


народна географічна лексика; лексико-семантична група; семантичне мікрополе; лексема; апелятив; номен

Повний текст:

PDF

Посилання


Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д. Г. Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 143 с.

Горбач О. Словник говірки села Бродина / О. Горбач // Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. – Львів, 2000. – С. 245–364.

Григорян Э. А. Словарь местных географических терминов болгарского и македонского языков / Э. А. Григорян. – Ереван : Айастан, 1975. – 260 с.

Громко Т. В. Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна. – Кіровоград, 2000. – 194 с.

Громко Т. В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Т. В. Громко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш. – К. ; Кіровоград, 1999. – 224 с.

Гуцульські говірки : Короткий словник / [відп. ред. Я. Закревська]. – Львів, 1997. – 232 с.

Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів Волині / Оксана Климівна Данилюк. – Вид. друге, доповн. і виправ. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 148 с.

Етимологічний словник української мови : [в 7 т.] / за ред. О. С. Мельничука. – Т. 1–5. – К. : Наук. думка, 1982–2006.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наукова думка, 1974. – 260 с.

Лісняк Н. І. Географічна термінологія в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Studia Slovakistica. Вип. 10. Ономастика. Топоніміка. – Ужгород, 2009. – С. 357–363.

Лящук Б. Ф. Із карпатської географічної термінології / Б. Ф. Лящук // Питання географії Українських Карпат : географічний збірник. – Львів, 1969. – Вип. 9. – С. 165–167.

Малько Р. Н. Географическая терминология чешского и словацкого языков (на общесловянском фоне) / Р. Н. Малько. – Минск.: Наука и техника, 1974. – 143 с.

Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т. А. Марусенко // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика) / [отв. ред. В. В. Мартынов, Н. И. Толстой]. – М. : Наука, 1968. – С. 206–255.

Марусенко Т. О. Назви рельєфу в українській мові (деякі назви западин) / Т. О. Марусенко // Дослідження з мовознавства / [відп. ред. Л. С. Паламарчук]. – К. : Наук. думка, 1963. – С. 62–78.

Маштаков П. Л. Материалы для областного водного словаря / П. Л. Маштаков. – Львів: Гидрометеоролог, 1931. – Ч. IV. – 117 с.

Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов / Э. М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1984. – 653 с. 94

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок / М. Й. Онишкевич. – К. : Наукова думка, 1984. – Ч. 1–2.

Потапчук І. М. Народна географічна термінологія в західноподільських говірках: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Потапчук Ірина Михайлівна. – Камянець-Подільськ, 2012. – 315с.

Редьква Я. П. Відбиття праслов’янської топонімійної термінології, пов’язаної з береговою лінією, в ареальній гідронімії / Я. П. Редьква // Linguistica slavica: Ювілейний збірник на пошану Ірини Михайлівни Желєзняк / [відп. ред. В. П. Шульгач]. – К. : Кий, 2002. – С. 140–153.

Румунсько-український словник. – Бухарест, 1963. – 563 с.

Сіденко Н. П. Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Н. П. Сіденко. – Донецьк, 2003. – 22 с. : табл., карти.

Скляренко О. Типологічна ономастика. Лексико-семантичні особливості онімного простору / О. Скляренко, О. Скляренко. – Одеса : Астропринт, 2012. – Кн. 1. – 416 с.

Словарь української мови / упоряд. Б. Д. Грінченко. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 1–3; 1997. – Т. 4.

Словник буковинських говірок / за заг. ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.

Словник української мови : [в 11 т.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – Т. 1–11.

Толстой Н. И. К проблеме изучения славянских местных географических терминов / Н. И. Толстой // Вопросы географии. – М., 1970. – Вып. 81. – С. 46–53.

Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды / Н. И. Толстой / [отв. ред. С. Б. Бернштейн]. – М. : Наука, 1969. – 260 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. / М. Фасмер; [пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва]; под. ред. и с предисл. Б. А. Ларина. – [2-е изд., стер.]. – М. : Прогресс, 1986–1987. – Т. І–ІV.

Черепанова Е. А. Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10. 02. 02 “Языки народов СССР (русский язык)” / Е. А. Черепанова. – Минск, 1973. – 26 с.

Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Чернигово-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы, 1984. – 274 с.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : [в 2 т.] / П. Я. Черных. – М.: Рус. яз., 1999. – Т. І–ІІ.

Шийка С. В. Народна географічна термінологія Ровенщини: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шийка Світлана Володимирівна. – К, 2013. – 288 с.

Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Яшкін. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 808 с.

Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny / S. Hrabec // Prace Onomastyczne. – Kraków, 1950. – № 2. – 264 s.

Jurkowski М. Ukraińska terminilogia hydrograficzna / М. Jurkowski. – Wrocław, 1971. – 240 s.

Nitsche P. Die geographische Terminologie des Polnischen / P. Nitsche. – Köln; Graz, 1964. – 339 s.

Schütz J. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen / J. Schütz. – Berlin : Akademie-Verlag, 1957. – 113 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017