# # МЕТОДИ ФОНОСЕМАНТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ | Тепла | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

МЕТОДИ ФОНОСЕМАНТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ

О.М. Тепла

Анотація


Виявлено звукозображальний зв’язок між планом змісту і планом вираження власної назви. Однією зі сприятливих сфер, де реалізується потенційна звукозображальність мовних одиниць в процесі вербальної маніпуляції, є власні назви, зокрема назви товарів і послуг, що зумовлено потребою у їхньому позиціюванні. Мета статті – дослідити методи вивчення фоносемантики власних назв, що дасть змогу осмислити і оцінити досягнення означеного напряму лінгвістичної науки і визначити перспективи його розвитку. З’ясовано, що основою лінгвістичного аналізу звукозображальності власних назв слугують методи фоносемантичного аналізу лексики і психолінгвістичний експеримент. Проаналізовано комп'ютерні програми психосемантического аналізу звукового аспекту слів і текстів, що з їх допомогою можна відстежувати інформацію, що недоступна для свідомості, однак впливає на людину через сферу несвідомого. Фоносемантичний аналіз слова або тексту здійснюється з допомогою списку якостей (ознак), що з ними асоціюється певне слово з вказівкою ступеня асоціації. Установлено, що призначення фоносемантики власних назв – використання змістовності звукової форми мови для посилення позитивного впливу на свідомість споживачів під час позиціювання товарів чи послуг.

 


Ключові слова


власна назва, звукозображальність, методи фоносемантичного аналізу, психолінгвістичний експеримент, фоносемантичний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белей О. О. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми? / О. О. Белей // Дивослово. – 2000. – № 2. – С. 12-13.

Воронин С. В. Основы фоносемантики [Текст] / Станислав Васильевич Воронин. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 244 с.

Голомидова М.В. Искусственная номинация в русском языке: монография [Текст] / Марина Ввасильевна Голомидова. – Екатеринбург, Изд-воУрал гос. пед. ун-та, 1998. – 232 с.

Грушевська Ю. А. Власні назви в російському рекламному тексті:

лінгвістичний і функціональний аспекти [Текст]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Грушевська Юлія Андріївна ; Дніпропетровський національний університет. – Д., 2005. – 19 с.

Журавлев А. П. Звук и смысл [Текст] / Александр Павлович Журавлев. – М. : Просвещение, 1991. – 160 с.

Куцерубов А. Е. Маркетинговая фоносемантика [Электронный ресурс] / А. Е. Куцерубов. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/marketingovayafonosemantika.

Малинюк І. В. Актуалізація проблеми зв’язку звуку і значення в європейській і східній наукових традиціях [Електронний ресурс] / І. В. Малинюк. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/filologiya/87/15730-aktualizaciya-problemi-zvyazku-zvuka-i-znachennya-v-yevropejskij-i-sxidnij-

naukovix-tradiciyax.html.

Марухина С. А. Методы фоносемантического исследования поэтического текста / С. А. Марухина // Ярославский педагогический вестник Серия : Гуманитарные науки.– 2013. – №4. Т. 1. – С. 184-187.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017