# # КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ (на матеріалі «Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка») | ЛОНСЬКА | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ (на матеріалі «Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка»)

Л. І. ЛОНСЬКА

Анотація


У статті проаналізовано лексеми на позначення осіб за словотвірними особливостями, семантикою, походженням, уживаністю, стилістичним навантаженням і функціями. З’ясовано, що найпродуктивнішими є словотвірні моделі з формантами -ник і -ар. Деривати з суфіксом -ник  представлені десятьма словотвірними моделями, з суфіксом -ар – трьома. Мотиватором похідних утворень є переважно іменники, рідше – дієслова. Здійснено  семантичну класифікацію аналізованих лексем, у межах якої виокремлено тематичні та лексико-семантичні  групи. Описано лексику з погляду її вживання, зокрема досліджено різновиди архаїзмів та історизми. За походженням виокремлено праслов’янські й запозичені (з польської, німецької, грецької, латинської, єврейської мов) лексеми. Виявлено лексеми, що не належать до літературної мови: діалектизми, арготизми, вульгаризми, лайливі слова, а також негативно конотовані лексеми (зневажливі та іронічні).


Ключові слова


назви осіб; продуктивна модель; дериват; мотивувальне слово; словотвірна модель; тематична група; лексико-семантична група; архаїзм; історизм; запозичені лексеми; діалектизм; арготизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук, В. Порівняльно-ономасіологічна характеристика десубстантивних іменників-назв осіб за професією в українській та англійській мовах [Текст] / В. Бойчук // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Вип. 14–15. – С. 68–75.

Волинець, Г. Особливості нульсуфіксальних назв осіб спільного роду [Текст] / Г. Волинець // Лінгвістичні студії. – Донецьк, 2008. – Вип. 17. – С. 150–154.

Годована, М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності[Текст] / М. П. Годована. – К. : Наукова думка, 2009. –176 с.

Кислюк, Л. Нове життя репресованих слів / Л. Кислюк // Світогляд, 2008. – № 2. – С. 80.

Кислюк, Л. Узуальне й оказіональне в авторських новотворах назв особи [Текст] /Л. Кислюк // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Вип. 14–15. – С. 56–62.

Пузиренко, Я. В. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі[Текст] / Я. В. Пузиренко : автореферат дис. канд. філол. наук : 10.02.15 – загальне мовознавство. – К., 2005. – 21 с.

Савельєва, Л. Етнокультурно детерміновані моделі творення іменників-назв осіб за місцем проживання[Текст] / Л. Савельєва // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2007. – Вип. 5. – С. 121–128.

Стишов, О. А. Українська лексика кінця ХХ століття : (На матеріалі засобів масової інформації) [Текст] / О. А. Стишов. – [2-ге вид., переробл.]. – К. : Пугач, 2005. – 388 с.

Томіленко, Л. М. Назви осіб за родом діяльності в українській перекладній лексикографії 1918–1933 рр. Режим доступу //: eprints. zu edu.ua

Харченко, С. Актуальні питання кодифікації синтаксичної норми української літературної мови в словнику / С. В. Харченко // UCRAINICA VI. Souиasnб ukrajinistika. Problйmy jazyka, literatury a kultury. AUPO. Facultas Philosophica. Philologica 103–2014. ‒ Olomouc: Univerzita Palackйho v Olomouci, 2014. ‒ С. 90‒93.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017