# # ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗРІЗ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДМИТРА ДОНЦОВА | МИКИТЮК | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗРІЗ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДМИТРА ДОНЦОВА

О. Р. МИКИТЮК

Анотація


На сучасному етапі не подано мовної характеристики інтелектуальної спадщини Дмитра Донцова, не показано семантичного навантаження пласту лексики його праць. Досі поза увагою залишається науково-публіцистичний стиль, у якому система відношень між словами є чинником актуалізації уваги.

Мета статті розглянути лексико-семантичний зріз тексту «Дух нашої давнини» як систему творення мовної картини світу. Поставлена мета дозволяє відтворити погляди автора, проаналізувати роль антонімії, синонімії, паронімії та омонімії як основи суспільно-політичного навантаження твору, виявити найчисельніший тип лексико-семантичних відношень у тексті Дмитра Донцова, з’ясувати конотацію перифраз, антитез тощо.

Результати: вперше за об’єкт мовного дослідження взято твір «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова; показано державотвірну, націєтвірну та аргументативну функції мови; описано роль автора у творенні лексико-семантичної системи твору; з’ясовано самобутній стиль автора.

Перспективою дослідження є: показати тенденції вживання антитези, ампліфікації, парономазії та інших стилістичних явищ в різних творах автора; виявити лінгвостилістичні особливості філософських, культурологічних, політичних творів публіциста; виокремити лексико-семантичні явища не лише на рівні синхронії, а й на рівні діахронії. 


Ключові слова


мовна картина світу; лексико-семантичні відношення; суспільно-політичне навантаження лексики; Дмитро Донцов

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт [Текст] / Арутюнова Н. Д. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

Баган О. Ідеолог національної величі [Текст] / О. Баган // Дмитро Донцов. Хрестом і мечем. Твори. – Тернопіль : Рада, 2010. – С. 8–66.

Барилова Г. К. Українська етнолінгвістика: [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. К. Барилова, К. Д. Глуховцева. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 228 с.

Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: [Текст] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.

Богдан С. К. Методи й методика лінгвостилістичних досліджень : методичні рекомендації для студентів-філологів [Текст] / С. К. Богдан. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 28 с.

Ващенко В. С. Українська лексикологія. Семантико-стилістична типологія слів [Текст] / В. С. Ващенко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1979. – 126 с.

Векуа Н. Антонімія як лексико-семантичне явище / Н. Векуа // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 26–32.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: [Текст] / І. О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

Донцов Д. Дух нашої давнини [Текст] / Д. Донцов. – Львів–Київ : Накладом Ю. Криворучка, 2011. – 160 с.

Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Єщенко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика. Нариси. [Текст] / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Копусь О. Перифрази як елемент концептуальної картини світу в романах Олеся Гончара [Текст] / О. Копусь // Дивослово. – 2013. – № 1. – С. 33–37.

Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01; 10.02.02 / Т. А. Космеда. – Х., 2001. – 32 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: [Текст] : Навч. посіб. / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова [Текст] / О. Микитюк // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 4. – С. 144–153.

Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: декодування Шевченкового вірша [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01 / А. К. Мойсієнко. – К., 1997. – 32 с.

Радевич-Винницький Я. К. Мовна складова національного буття: Студії з української лінгвонаціології [Текст] / Я. К. Радевич-Винницький. – Київ; Дрогобич : Посвіт, 2013. – 268 с.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира [Текст] / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.

Ставицька Л. О. Естетика слова у художній літературі 20–30 рр., ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. … докт. філол. наук 10.02.01 / Л. О. Ставицька. – К., 1996. – 52 с.

Ткаченко О. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) [Текст] / О. Ткаченко: К. Грамота. – 2006. – 240 с.

Ткаченко О. Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст] / О. Ткаченко: К. : Наукова думка. – 2014. – 512 с.

Уфимцева А. А. Лексическое значение. Принцип семантического описания лексики [Текст] / А. А. Уфимцева. – М: Наука, 1986. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017