# # ЕКОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ | МІНАКОВ | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЕКОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

В. В. МІНАКОВ, Ю. В. ЗАГОРА

Анотація


У статті визначається коло ключових теоретичних понять і проводиться відбір методик, необхідних для аналізу екологічної лексики в перекладацькому аспекті, а також наводиться перекладацька класифікація екологічної лексики, специфіка перекладу екологічної лексики в різних типах текстів екологічної тематики.

 Мета дослідження полягає у виявленні специфіки перекладу екологічної лексики в різних типах текстів екологічної тематики. Особливості перекладу екологічної лексики залежать від типів текстів екологічної тематики і статусу екологічної лексики (екологічні терміни, екологічні реалії, екологічні символи, екологічні терміни-концепти). За способом перекладу такі відповідники поділяються на три групи: транскодування, кальки, тлумачення значення.  


Ключові слова


екологічна лексика; текст екологічної тематики; екологічний дискурс; переклад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища [Текст] / В.С. Джигирей. — К.: Знання, 2000. — 203 с.

Дяков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти [Текст] / Олександр Володимирович Дяков, Тарас Романович Кияк, Зоя Борисівна Куделько. – К.: Вид.дім «КМ Асаdemia», 2000. – 218 с.

Екологія: Тлумачний словник [Текст] / [уклад. Мусієнко М. М. та ін.]. – К.: Либідь, 2004. – 376 с.

Иванова Е. В. К проблеме исследования экологического дискурса [Текст] / Е. В. Иванова // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 3(23). – С. 134-138.

Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования [Текст] / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: сб. науч. трудов. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75 - 80.

Руденко Н. С. Экологическая лексика как объект перевода: теоретический и методологический аспекты [Текст] / Н.С. Руденко // Південний архів. Філологічні науки : Зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2004. – Вип. ХХІV. – С. 230-234.

Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения) [Текст]. — Львов: изд-во при Львовский гос. ун-те изд. объединения «Вища школа», 1988. — 157 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017