# # СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ | ОЛЬХОВСЬКА | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Н. С. ОЛЬХОВСЬКА, Ю. В. ХУДЖІНА

Анотація


У статті розглядаються способи утворення лексичних одиниць термінів природоохоронної тематики англійської та німецької мов та засоби передачі їх українською мовою. Значна увага приділяється саме структурно-семантичним особливостям екологічних термінів. Проведено словотвірний аналіз. Особлива увага приділяється афіксальному методу утворення нових лексичних одиниць (а саме префіксальному, суфіксальному, префіксально-суфіксальному методам). Розглянуто нові екологічні словосполучення, а саме способи їх утворення. Значна увага приділяється ініціальній абревіації, гібридним утворення, акронімам, контамінації, скороченням. У статті також розглянуто особливості екологічного терміна як одиниці галузевої терміносистеми; продемонстровано вплив  дефініції і контексту  на виокремлення екологічного терміна з ряду одиниць інших галузей знань.  Актуальність вибору теми визначається, з одного боку, роллю екологічної лексики у збагаченні словникового складу німецької мови, а з іншого – необхідністю комплексного аналізу інноваційних процесів та явищ у лексиці сфери екології останніх десятиліть. Аналіз існуючих форм термінів дозволяє встановити найбільш продуктивні способи та моделі їх утворення, що дає можливість подальшого прогнозу розвитку терміносистеми.


Ключові слова


словотвір; екологічний термін; афіксація; абревіація; контамінація; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Авербух, К. Я. Общая теория термина [Teкст] / К. Я. Авербух – Иваново, 2004. – 252 с.

Айвазові, Н. М. Формування україномовної терміносистеми «промислова Екологія» (лінгвокогнітивні засади) [Teкст] / Н. М. Айвазові, Г. В. Козлова, Н. М. Філіппова // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. – 2012. – С. 58-61.

Багмут, Й. А. Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою [Teкст] / Й. А. Багмут. – К. : НД, 2005. – 58 с.)

Іванова, Н. А. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій сфери екології та проблеми їх перекладу українською мовою [Текст] / Н. А. Іванова // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2, №1. – С. 121-127.

Кияк, Т. Р. Запозичення та інтернаціоналізми у фахових мовах [Електронний ресурс] / Т. Р. Кияк. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/ 1068/1/06ktpifm.pdf.

Кияк, Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения [Teкст] / Т. Р. Кияк. – К. : УМК ВО, 1989. – 104 с.

Кубрякова, Е. С. Словообразование//Лингвистический энциклопедический словарь [Teкст] / Е. С. Кубрякова – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 331.

Медетова, М. Е. Иноязычные заимствования в русском языке (на материале терминологии спортивных игр) [Teкст] / М. Е. Медетова // Сравнительно-сопоставительное изучение языков и интерференция. – Алма-Ата, 1989. – С. 84–89.

Ритікова, Л. Л. Особливості формування біотехнологічної термінології англійської мови[Teкст] / Л. Л. Ритікова // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т.9. – № 3-4. – С. 122-126.

Руденко, Н. С. Екологічна лексика як об’єкт перекладу: теоретичний та методологічний аспекти [Teкст] / Н. С. Руденко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №16(227), Ч. І. – С. 56-60.

Саламаха, М. Я. Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля [Teкст] / М. Я. Саламаха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 28. – С. 220-223.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017