# # ЗВ’ЯЗОК ЛІТЕРАТУРНОГО ІМПРЕСІОНІЗМУ З РЕАЛІЗМОМ, СИМВОЛІЗМОМ ТА НАТУРАЛІЗМОМ | Кондратюк | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЗВ’ЯЗОК ЛІТЕРАТУРНОГО ІМПРЕСІОНІЗМУ З РЕАЛІЗМОМ, СИМВОЛІЗМОМ ТА НАТУРАЛІЗМОМ

Л. М. Кондратюк

Анотація


Розглянуто стадії розвитку імпресіонізму, його генетичний зв’язок з реалізмом, типологічний – з натуралізмом та взаємодія імпресіонізму з символізмом, еволюцію канону при переході від реалізму до імпресіонізму з погляду епістемологічної основи художньої творчості, імпресіоністичну естетику в літературі.


Ключові слова


Імпресіонізм; реалізм; натуралізм; символізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. П. Стильові моделі імпресіонізму в українській прозі першої по-ловини ХХ століття : дис… доктора філол.наук : 10.01.01 / Агеєва Віра Петрівна.– К. , 1995. – 328 c.

Бунин И. А. Собрание починений: [ у 6 т.]. Т. 2. Произведения 1887 – 1909г. / Статья - послесловие О. Михайлова; Коммент. В.Титовой / Бунин И. А. – М. : Худ. лит-ра., 1987. – 511 с.

Гаман Р. Импрессионизм в искусстве и жизни [вступ. ст. М. М. Житомирс-кого : пер. Я. Зунделовича] / Р. Гаман– М. : Огиз – Изогиз, 1935. – 178 с.

Грибер Юлия Александровна. Эпистемологические основания художест-венного творчества [Электронный ресурс] : На материале мифологии импрес-сионизма: дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Грибер Юлия Александровна. – М. : РГБ, 2005. – 132 c.

Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модер-нізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова– Львів : Центр гуманітарних досліджень Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1997. – 269 с.

Импрессионисты, их современники, их соратники : Живопись. Графика. Литература. Музыка. : Сб. статей: Посвящ. столетию первой выставки импрес-сионистов. – М. : Искусство, 1976. – 319 с.

Ковалева Т. В. История зарубежной литературы (Вторая половина ХIХ – начало ХХ века) / Т. В. Ковалева. – Минск : Завигар, 1997. – 336 с.

Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н. Х. Копистянська – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

Коцюбинський М. М. Твори: [у 7 т.] / М. М. Коцюбинський. Т. 2. Повісті – оповідання (1897-1908). – К. : Наук. думка, 1974. – 383 с.

Кузнєцов Б. Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (проблеми естетики і поетики) : дис… доктора філол. наук : 10.01.01.10.01.06 / Кузнєцов Борис Юрійович. – К., 2004. – 384 с.

Моклиця М. В. Модернізм як структура : Філософія, психологія, поетика / М. В. Моклиця. – Луцьк : Ред. – вид. від. Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 1998. – 293 с.

Наливайко Д. С. Искусство : направления, течения, стили / Д. С На-ливайко. – К. : Мистецтво, 1985. – 365 с.

Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д. Наливайко – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 347 с .

Пригодій С. М. Імпресіонізм на рубежі ХІХ–ХХ сторіч : типологія та націо-нальні особливості : дис… доктора філол. наук : 10.01.06. 10.01.05 / Пригодій Сергій Михайлович. – К., 1995. – 384 c.

Чудаков А. П. Поэтика Чехова / А. П. Чудаков. – М. : Наука, 1971. – 291 с.

Mansfield Katherine. Selected Stories / Mansfield Katherine. – Moscow : Raduga Publishers, 2002. – 224 p.

Maugham W. S. Points of View. Five essays / Maugham W. S. – Garden City (N.Y.) : Doubleday, 1959. – 284 p.

Schnitzer Deboran. The Pictorial in Modernist Fiction from Stephen Crane to Ernest Hemingway / Schnitzer Deboran. – London : UMI research press, 1988. – XIV, 284 p.

Wilde O. The picture of Dorian Gray / Wilde O. – Kiev : Dnipro, 1978. – 231p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017