# # НАУКОВА СТАТТЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЖАНРІВ ДИСКУРСУ | Грабовська | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

НАУКОВА СТАТТЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЖАНРІВ ДИСКУРСУ

Т. О. Грабовська, Ю. Г. Рожков

Анотація


Розглянуто такі важливі композиційні категорії наукової статті як: назва та анотація (вони формують тематичне ядро статті), вступ, головна частина, висновки. Виявлено способи знайдення різниці між науковою статтею та іншими жанрами наукового дискурсу. Окреслено особливості структури наукової статті.

 


Ключові слова


Дискурс; стаття; жанр; композиційні категорії; конститутивні особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Баце-

вич. – К.: Академія, 2004. – 344 с.

Вохрышева Е.В. Коммуникативные стратегии диалогического взаимодействия: гендерный аспект: монография / Е.В. Вохрышева. – Самара: Изд-во. Самарск. науч. центра РАН, 2006. – 134 с.

Дорофєєва М.С. Прагматична реалізація суб’єкта в політичній промові (досвід контент-аналізу) / М.C. Дорофєєва // Мовна освіта в контексті Болонських реалій. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – С. 54.

Ильченко О.С. Семантика грамматики: оппозиция одушевленности-неодушевленности в синхроническом и диахроническом аспектах: дис… канд. филол. наук: 10.02.01: ≪Русский язык≫ / Ильченко Ольга Сергеевна. – Краснодар, 2004. – 231 с.

Лук’янець В. Г. Філософія дискурсу / В. Г. Лук’янець // Вісник НАНУ. – 2002. – № 12. – C. 22–28.

Потапенко С.І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний та мотиваційний аспекти / С.І. Потапенко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – 391 с.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е.А. Селиванова. – К.: ЦУЛ ≪Фитосоциоцентр≫, 2002. – 336 с.

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвістичне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публікації): монографія / К.С. Серажим; ред. В. Різуна. – К.: Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2002. – 392 с.

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017