# # ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ | Телеки | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ

М.М. Телеки

Анотація


Проаналізовано особливості засобів вираження адресата мовлення, обгрунтовано модуси із звертанням як різновид соціальних категорій модусу та вплив соціальних факторів на відображення їх змісту.


Ключові слова


Модус; загальні модуси із звертанням; спеціальні модуси із звертанням; соціальні фактори; соціальний статус; соціально-психологічні аспекти звертання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. :Советская энциклопедия. – Изд. 2-е. – 1969. – 608 с.

Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / Роджер Т. Белл ; ред.. Ф.Д.Швейцер ; пер.с анг. В. А. Виноградова. – М. : Международныеотношения,1980. – 318 с.

Богдан С.К. Епістолярні звертання як вияв індивідуальної мовної картини світу / С. К. Богдан // Актуальні проблеми металінгвістики : наук. збірник. – Київ-Черкаси : Вид-цтво «Брама», 1999. – С. 292-295.

Велтистова А. В. Обращение в современном английском языке

(в сопоставление с русским) : автореф. дис. на соискание на учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки»/ А. В. Велтистова. – Л., 1964. – 28 с.

Виноградова Е. М. Епистолярные речевые жанры: прагматика и семантика текстов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язык» / Е.М. Виноградова. – М., 1991. – 20 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис /

І. Р. Вихованець. – К. : «Либідь», 1993. – 368 с.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови /

І. Р. Вихованець ; Акад. Наук України, Інст. української мови; відповідальний ред. К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.

Вихованець І. Р. Системи відмінків української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1987. – 231 с.

Дудик П. С. Звертання-речення в сучасній українській мові / П. С. Дудик // Українська мова і література в школі. – 1971. – С. 37–43.

Карасик В. И. Язык социального статуса: Социолингвистический аспект.Прагмалингвистический аспект. Лингвосемантический аспект / В. И. Карасик. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. – 333 с.

Копыленко М.Н. Об этикете обращения [Текст] / М.Н. Копыленко // Страноведение и преподавание русского языка иностранцам. – М. – 1972. – С. 91–97.

Рыжова Л. П. Обращение: нормы и правила употребления / Л. П. Рыжова // Прагматика и семантика синтаксических единиц : сб. науч. тр. – Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1984. – С. 114–119.

Рязанова Л. М. Формы наименования адресата речи в современном французском языке : автореф. дис. на соискание учен.степени канд.филол.наук 10.02.05 «Романские языки» / Л. М. Рязанова. – Л., 1983. – 21 с.

Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові : монографія / Мар'ян Степанович Скаб. – Чернівці : “Місто”, 2002. – 272 с.

Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. В. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 367 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук думка, 1972. – 515 с.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. М. Я. Плющ. – К. : «Вища школа», 1994. – 414 с.

Шахматов А. А. Синтаксис русского язика / А. А. Шахматов. – 2-е изд. – М. : Учпедгиз, 1941. – 620 с.

Шинкарук В. Д. Категорії диктуму і модусу у структурі речення :

монографія / Василь Дмитрович Шинкарук. – Чернівці : Рута, 2002. – 271 с.

Шинкарук В. Д Засоби вираження модусів із емоційно-оцінним значенням / В. Д. Шинкарук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип.107. – С. 100–109.

Шинкарук В. Д Семантичні типи оцінних модусів / В. Д. Шинкарук //Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип. 8. – С. 193–197.

Шинкарук В. Д Структури із соціальним змістом категоричності /

В. Д. Шинкарук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 1999. – № 1. – С. 91–94.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017