# # ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ АПЕЛЯЦІЇ | Вітрук | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ АПЕЛЯЦІЇ

Н Л Вітрук

Анотація


Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичного наповнення односкладних речень апеляції в сучасній українській літературній мові. Особливу увагу приділено виокремленню основних семантичних груп, головний член речення яких вжитий у прямому значенні. З’ясовано, що найчастіше речення-звертання містять назви осіб (як власні, так і загальні), до яких з тих чи тих причин спрямоване мовлення співбесідника, рідше ‒ це назви об’єктів флори й фауни, а також назви неістот (персоніфікованих предметів і явищ довколишньої дійсності). Виявлено безпосередній вплив мовних та позамовних чинників на вибір форм звертання, від яких суттєво залежить семантика односкладних речень апеляції.


Ключові слова


односкладні іменні речення; односкладні речення апеляції; головний член речення; семантична структура речення; лексико-семантичне наповнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітрук, Н. Л. Стилістичні параметри використання односкладних речень репрезентації та апеляції у біблійних текстах [Текст] / Надія Вітрук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. – С. 90–96.

Корновенко, Л. В. Обращение в прагмалингвистическом аспекте [Текст] / Л. В. Корновенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / [відп. ред. проф. Лисиченко Л. А.]. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 75–80.

Райлянова, В. Е. Семантичний простір звертання в сучасній російській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 „Російська мова” / Райлянова Вікторія Едуардівна ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 17 с.

Скаб, М. C. Граматика апеляції в українській мові [Текст] : монографія / М. С. Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

Харченко, С. В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень [Текст] / С. В. Харченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки». – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 215, Ч.1. – С. 33‒39.

Шинкарук, В.Д. Функціонально-стилістичні особливості фразеологізованих речень закритого типу з релігійним компонентом[Текст]/ В.Д. Шинкарук // Біблія і культура: Збірник наукових статей.– Чернівці: Рута, 2001.– Вип. 3.– С.297–299.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017