# # АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА МОВИ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ | Іванова | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА МОВИ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

О.В. Іванова

Анотація


Розглянуто ідею антропоцентричності, наукової парадигми мови, розкрито взаємозв`зок мови і людини. Прослідковано розвиток антропоцентричного напряму в мовознавстві. З’ясовано роль людського фактора у мовній картині світу. Визначено поняття ≪мовної особистості≫. Висвітлено напрями антропоцентричної парадигми мови.

 


Ключові слова


Антропоцентрична парадигма; ≪мова-людина≫; мовна особистість; мовна картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильева С. Г. И. А. Бодуэн де Куртенэ и антропоцентрическая парадигма лингвистики XX в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=94128.

Волошин Ю. К. Общий американский сленг: состав, деривация и функция (лингвокультурологический аспект): монография / Ю. К. Волошин. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2000. – 282 с.

Воркачев С. Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии / С. Г. Воркачев // Вопросы языкознания. –1997. – № 4. – С. 115– 124.

Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – №1. – С.64– 72.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт; пер. Г.В.Рамишвили. — М.: Прогресс, 1984. — 400 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 448 с.

Карасик В. И. Оценочная мотивировка, статус лица и словарная личность / В. И. Карасик // Филология. – Краснодар, 1994. – С. 2 – 7;

Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В. А. Маслова. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 208 с.

Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Калмикова, Г. В. Калмиков, І. М. Лапишина, Н. В. Марченко ; за заг. ред. Л. О. Калмикової. – К. : Переяслав-Хмельницький пед. ін-т. ; “Фенікс”, 2008. – 235 с.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / [Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др.]. – М: Наука, 1988. - 216 с.

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М.: Школа ≪Языки русской культуры≫, 1997. – 824


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017