# # ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ | Біліченко | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

А.М. Біліченко, А.Ю. Агапітова

Анотація


Досліджено місце художнього твору в перекладацькій справі сучасності, охарактеризовано художній текст у контексті труднощів, які трапляються у процесі його перекладу, зокрема розглянуто переклад метафори в художньому творі.

 

 


Ключові слова


Художній текст; переклад метафори; контекст труднощів

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд. – Л.: Просвещение, 1973. – С.28 – 32.

Зорівчак Р.П Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р.П. Зорівчак. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.

Кіс Т.Є. Еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект. Автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Є. Кіс. – К., 2001. — 19 с.

Кравчук І.В. Спеціальні прийоми перекладу стилістично-забарвлених одиниць з англійської на українську мову [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.

Крупнов В.И. В творческой лаборатории переводчика / В.И. Крупнов. – М.: Международные отношения, 1976. – 190 с.

Лункова Т. Художній переклад як пошук смислів // Полтав. держ. педагогічний ін-т ім. В.Г. Кроленка. Зб. наук. праць. Сер. “Філологічні науки.” – Полтава, 1999. – Вип. 2(6). – С. 128.

Павленко Н.О. Збереження поетичного потенціалу метафор при перекладних трансформаціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.researchgate.net

Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста / Н.Ф. Пелевина. – Л.: Просвещение, 1980. – 272 с.

Романюта Н.В. Відтворення метафоричної образності при перекладі української прози англійською мовою (на матеріалі оповідання В. Винниченка ≪Голод≫) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eprints.zu.edu.ua

Спічак О.Е. Роль метафори у художньому тексті / О. Е. Спичак // Культура і сучасність : альм. / гол. ред. В. А. Бітаєв. – К. : Міленіум, 2010. – № 2. – С. 68 – 72.

Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу. [Текст] / О.А. Ясинецька // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2, №1. – С. 96 – 100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензується на умовах 

© , 2017